JFMC / EDC

District-wise Joint Forest Management Committees (JFMCs) / Eco - Development Committees (EDCs)

District-wise Joint Forest Management Committee(s) / Eco-Development Committee(s)

Sl.No DMU SDMU RMU BEAT JFMC
1 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Balicherra
2 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Nabajiban
3 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Alo-Chaya
4 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Banaphul
5 North Dharmanagar Panisagar Haplong Balidhum
6 North Dharmanagar Panisagar Haplong Boitangbari
7 North Dharmanagar Panisagar Haplong Biresh Para
8 North Dharmanagar Panisagar Panisagar CH Para
9 North Dharmanagar Panisagar Indurail Pushpamoni Para
10 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthoi
11 North Dharmanagar Panisagar Panisagar Rowa Shyama Prashad Mukharjee
12 North Dharmanagar Panisagar Indurail Saitha
13 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisindung
14 North Dharmanagar Panisagar Indurail Phaiko
15 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannei
16 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Lumgbokcherra
17 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Eden Rauhan
18 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Parsen
19 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Tivalian
20 North Dharmanagar Panisagar Jalabasa Kalagang
21 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phaikaham
22 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tubuihatai
23 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtahatai
24 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Gobindabari
25 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikhyaram
26 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lankadhar para
27 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandra para
28 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupaticherra
29 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jariham Para
30 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Surkhi Haduh
31 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Toisa Kchauha
32 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Para Kta
33 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Nibir
34 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Bitrasur
35 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Maulyaram Para
36 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Thaiphulong
37 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Twisa
38 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Uriham

Sl.No DMU SDMU RMU BEAT JFMC
1 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sundarbon
2 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Banaraj
3 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Green Gold
4 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang
5 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Tuisa
6 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Rangchak Bolong
7 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu Chandra Para
8 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi
9 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Buddha Valley
10 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha
11 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Sabuj Banani
12 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banasree
13 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalchara Panbagan
14 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalchara Umanjoy Para
15 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalchara Mathura Para
16 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Chong chong
17 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Ramdula Para
18 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Bairagi Para
19 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dalan Para
20 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Joymoni Para
21 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Sakhya adam
22 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Singharam Para
23 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Gobindabari
24 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Sonaram Para
25 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Udandi
26 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Ujan Bagaicherra
27 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Kamalapur
28 Unakoti Kumarghat Petcherthal Bagaicherra Bagaicherra
29 Unakoti Kumarghat Petcherthal Bagaicherra Egattar
30 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Seba Ch. Para
31 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Moracherra
32 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Bru Kami Para
33 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari
34 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland
35 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari
36 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butui Hill
37 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Mudaline
38 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Judamoni Para
39 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Ranchi tilla

SL No. DMU SDMU RMU Beat Name of JFMCs
1 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai
2 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hawaibari
3 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari
4 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Madhya Krishnapur
5 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur
6 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur
7 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham
8 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham
9 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Kaithorai
10 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Chulakaham Twisa
11 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Matai Para
12 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal
13 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal
14 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Lokuhamkrai Bodal
15 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol
16 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Aitorma Bodal
17 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal
18 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Singna Dowl
19 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal
20 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal
21 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak
22 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamkrai Bodal
23 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal
24 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal
25 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Triprabasti
26 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khakaham
27 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal
28 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Bongshimukha
29 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chubanai Bodal
30 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chakmaghat
31 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal
32 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Hamchajak
33 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Namanjoybari
34 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma
35 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC
36 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Rosomala Debbarma JFMC
37 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC
38 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Thancha JFMC
39 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Khabaksa JFMC
40 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani
41 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari Bhupendra D/B
42 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari North Gayamani
43 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ramdayalbari
44 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Arunjoy
45 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ratiranjan
46 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Jogendra Smriti
47 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Upendra
48 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Krishna D/B
49 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Hridoy Chowdhury
50 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Bagabil
51 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Hakwithang
52 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Sandhuk Hamkri
53 Khowai Khowai     Dhaniram D/B

Sl. No. DMU SDMU RMU Name Beat JFMC Name
1 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari
2 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa
3 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa
4 West Mandwi Champaknagar Champaknagar K.C para
5 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodal
6 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai
7 West Mandwi Champaknagar Champabari R.C para
8 West Mandwi Champaknagar Champabari Bordwal
9 West Mandwi Champaknagar Champabari Dewewn Twisa
10 West Mandwi Champaknagar Champabari Narengbari
11 West Mandwi Champaknagar Champabari Emmanual
12 West Mandwi Mandwai Burakha Shibnagar
13 West Mandwi Mandwai Burakha Burakha Kami
14 West Mandwi Mandwai Burakha Kathirambari
15 West Mandwi Mandwai Raktiacherra Raktiacherra
16 West Mandwi Mandwai Raktiacherra Sinai Kami
17 West Mandwi Mandwai Raktiacherra Dumti Para
18 West Mandwi Mandwai Raktiacherra Brigudas Bari
19 West Mandwi Mandwai Manikung Sichadi
20 West Mandwi Mandwai Manikung Manikung Kami
21 West Mandwi Mandwai Manikung Twikalai Kami
22 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorkwatol
23 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Hataikwtor
24 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyarimairang
25 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Athukiri
26 West Sadar Subalsing Simna Beat Purba simna
27 West Sadar Subalsing Simna Beat Salkwtal
28 West Sadar Subalsing Simna Beat G.C Para
29 West Sadar Subalsing Ramsankar para Ganthalwng
30 West Sadar Subalsing Ramsankar para Pirkha
31 West Sadar Subalsing Ramsankar para Masrai
32 West Sadar Subalsing Ramsankar para Tentuikhar
33 West Sadar Subalsing Subalsing B C Para
34 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang
35 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra
36 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka
37 West Sadar Subalsing Kambukcherra Harefkwtor
38 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari
39 West Sadar Subalsing Chandpur Jamilong
40 West Sadar Subalsing Chandpur Twimatai
41 West Sadar Subalsing Chandpur Twisamungkurui
42   Sadar Subalsing   Khengra Para

Sl No DMU SDMU Range Beat Name JFMC Name
1 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Chandulkami
2 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Harichadhumkrai
3 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Janakalyan
4 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Agragami
5 Sepahijala Sonamura Melaghar Bairagibazar Indrakumar para
6 Sepahijala Sonamura Kathalia Dhanpur Sonapur
7 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Sabujdeep
8 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Maitri
9 Sepahijala Sonamura Kathalia Masima Banakalyan
10 Sepahijala Sonamura Kathalia Masima Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya
11 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Rabithakur
12 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Sanghati
13 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Kamalnagar
14 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Anandanagar
15 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Bijoynagar
16 Sepahijala Sonamura Boxnagar Ashabari Ashabari
17 Sepahijala Sonamura Boxnagar Ashabari Rahimpur
18 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Manikyanagar
19 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Kalshimura
20 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Putia
21 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Veluarchar
22 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Dayalpara
23 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra N. kalamchowra
24 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra S. kalamchowra
25 Sepahijala Sonamura Boxnagar Matinagar Matinagar
26 Sepahijala Sonamura Boxnagar Matinagar Panchnalia
27 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma
28 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Patirai Bodol
29 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka
30 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan
31 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma
32 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol
33 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Amarendranagar
34 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul
35 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Dingroi
36 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Pravapur
37 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur
38 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal
39 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai
40 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Zarzui
41 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Vasaitipu
42 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Tarapadabari
43 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Pathaliaghat
44 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Goliraibari
45 Sepahijala     Charilam Bangshibari

Sl No DMU SDMU RMU BEAT JFMC
1 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat
2 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar
3 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal
4 Gomati Udaipur Killa Killa Thumbari
5 Gomati Udaipur Killa Khupilong Longdhor
6 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Chhankhola
7 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini
8 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Mohankanta
9 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar SukMohan
10 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar Omlakbari
11 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life
12 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Lailak
13 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Y-Ghati
14 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua
15 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Joychandra Para
16 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka
17 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari
18 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Samal twisa
19 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moni RF
20 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Khasmai
21 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara
22 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal
23 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh
24 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara
25 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma
26 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para
27 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa
28 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang
29 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khabaha
30 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera
31 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa
32 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para
33 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara
34 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Tangpaiya
35 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Atharamura
36 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi
37 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami
38 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum
39 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher
40 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai
41 Gomati Amarpur Ampi Chechua Nagarai Bangsi
42 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony
43 Gomati Amarpur Ampi Taidu Lungfung
44 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga
45 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para
46 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ruhida & Rajaram
47 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para
48 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha 20 Kilo
49 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka
50 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang
51 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Sabuj banani
52 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Swapner Sabuj
53 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Santipara
54 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para
55 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jogendrapara
56 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para
57 Gomati Karbook Karbook Lowgang Hamkrai
58 Gomati Karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara
59 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok
60 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Patichari
61 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran
62 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari
63 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui
64 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Yapri kwtal
65 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para
66 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para
67 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Chapling Cherra
68 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Baiddya Charri
69 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Aaranga
70 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Swam Twisa
71 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Twibaglai
72 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil
73 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran
74 Gomati Karbook Silachari Ailmara Wasna
75 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Augmuli
76 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa
77 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Kaptali
78 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarnapara
79 Gomati Karbook Silachari Suknachari Anna Bandhu Para
80 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari
81 Gomati Karbook Silachari Suknachari Larong
82 Gomati Karbook Silachari Suknachari Larong
83 Gomati Karbook Silachari Suknachari Nabachandrapara
84 Gomati Karbook Silachari Silachari Silaguha
85 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Pothachari
86 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjalima
87 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Desharam Khamar

Sl No DMU SDMU RMU BEAT JFMC
1 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra
2 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Vaktiram
3 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Yakalam
4 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam
5 South Bagafa Bagafa Bagafa Twichoma
6 South Bagafa Bagafa Bagafa Pariborton
7 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati
8 South Bagafa Bagafa Santirbazar Swrangdi
9 South Bagafa Bagafa Santirbazar Santikami
10 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati
11 South Bagafa Bagafa Devipur Pratiroy
12 South Bagafa Bagafa Devipur Yaprikta
13 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai
14 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha
15 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa
16 South Bagafa Bagafa Manpathar Taj
17 South Bagafa Bagafa Manpathar Takma
18 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari
19 South Bagafa Bagafa Patichari Twisawaklou
20 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Ambuchai
21 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara
22 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati
23 South Bagafa Hrishyamukh Motai Joykatpur
24 South Bagafa Hrishyamukh Motai Mohininagar
25 South Bagafa Hrishyamukh Motai Bhatubari
26 South Bagafa Hrishyamukh Nalua West Takka
27 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Lama Kahum
28 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Naya Bari
29 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur
30 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Krisnanagar
31 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Malambari
32 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur
33 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Sonaibari
34 South Bagafa Hrishyamukh Hrishyamukh Maa Bankumari
35 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para
36 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar
37 South Bagafa Kakulia Srikantabari Hakchal
38 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia
39 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok
40 South Bagafa Kakulia Kalashi Khumthaima
41 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara
42 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari
43 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak
44 South Bagafa Kakulia Manirambari Khakaham
45 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha
46 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha
47 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati
48 South Bagafa Kakulia Kakulia Sakyamuni
49 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali
50 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara
51 South Sabroom Satchand Betaga Balipara
52 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar
53 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati
54 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari
55 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa
56 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur
57 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti
58 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur
59 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara
60 South Sabroom Bankul Magroom Salka
61 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang
62 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara
63 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari
64 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara
65 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari
66 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara
67 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura
68 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar
69 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari
70 South Sabroom Srinagar Srinagar Khumchari
71 South Sabroom Satchand Betaga Uttar Betaga
72 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar
73 South Sabroom Satchand Manubazar Phulchari

Sl No DMU SDMU RMU Beat EDCs
1 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamani para Sisathai
2 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok
3 Dhalai Gandachara Ganganagar Karma para Salpha
4 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Karasmai
5 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Athuhkhroi
6 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok
7 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Tongthai
8 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Tuiyari
9 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Khasrang
10 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Chaskang
11 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Sisathai
12 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC
13 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC
14 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC
15 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC
16 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC
17 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC
18 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC
19 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC
20 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC
21 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC
22 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC
23 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC
24 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC
25 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC
26 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para
27 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para
28 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Khetradhan Roaja para
29 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Indrakishur
30 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Chandidas
31 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Bowalkhali
32 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Madanjoy Para
33 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Purba Potacherra
34 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Khaswrang Badal
35 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Paschim potacherra
36 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Thakurcherra
37 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Uttar Thakurcherra
38 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma North Narikel Kunja
39 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma South Narikel Kunja
40 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Twichakma
41 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Hamkrai Bodol
42 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Kapang badal
43 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Raishyabari Nokthai