North JFMCs

Sl.No DMU SDMU RMU BEAT JFMC
1 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Balicherra
2 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Nabajiban
3 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Alo-Chaya
4 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Banaphul
5 North Dharmanagar Panisagar Haplong Balidhum
6 North Dharmanagar Panisagar Haplong Boitangbari
7 North Dharmanagar Panisagar Haplong Biresh Para
8 North Dharmanagar Panisagar Panisagar CH Para
9 North Dharmanagar Panisagar Indurail Pushpamoni Para
10 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthoi
11 North Dharmanagar Panisagar Panisagar Rowa Shyama Prashad Mukharjee
12 North Dharmanagar Panisagar Indurail Saitha
13 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisindung
14 North Dharmanagar Panisagar Indurail Phaiko
15 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannei
16 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Lumgbokcherra
17 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Eden Rauhan
18 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Parsen
19 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Tivalian
20 North Dharmanagar Panisagar Jalabasa Kalagang
21 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phaikaham
22 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tubuihatai
23 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtahatai
24 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Gobindabari
25 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikhyaram
26 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lankadhar para
27 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandra para
28 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupaticherra
29 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jariham Para
30 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Surkhi Haduh
31 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Toisa Kchauha
32 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Para Kta
33 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Nibir
34 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Bitrasur
35 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Maulyaram Para
36 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Thaiphulong
37 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Twisa
38 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Uriham