SHG(s)

District-wise Self Help Group (SHG)

Sl. No. DMU SDMU RMU Beat JFMC Name of SHG
1 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tobuihataipara Naithawti
2 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tobuihataipara Khakcangti
3 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tobuihataipara Karana
4 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Govindapara Kamali
5 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Govindapara Humswakla
6 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Govindapara Chatak
7 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtaihataipara Khumtaiya
8 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtaihataipara Rupa
9 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtaihataipara Naithak
10 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikyarampara Rani
11 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikyarampara Mali
12 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikyarampara Lily
13 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Thangha Athukhroi
14 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Thangha Yapri bakha
15 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Aishree Kaukti
16 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Aishree Yakhly
17 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Bitrasurpara Maya
18 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Bitrasurpara Buddhist
19 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Bitrasurpara Hamsukti
20 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Thaiphulong Khumphui
21 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Thaiphulong Khunati
22 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Thaiphulong Khumtoya
23 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Twisa Maya
24 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Twisa Chongsnam
25 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Twisa Salaisoing
26 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Mulyaram para Khahamti
27 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Mulyaram para Yapri Kta
28 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Mulyaram para Tangkrung
29 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Nibir Ujana
30 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Nibir Samari
31 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Nibir Nijeni
32 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Urihampara Joba
33 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Urihampara Phaikta
34 North Kanchanpur Kanchanpur Laljuri Urihampara Tangphang
35 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lankadharpara Khumba
36 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lankadharpara Saria
37 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lankadharpara Snungkta
38 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandrapara Hamlai
39 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandrapara Khataihum
40 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandrapara Birchandra
41 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupatta Charra Sadak
42 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupatta Charra Dudhuk
43 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupatta Charra Sadarak
44 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Sorkhi Haduh Chongthakti
45 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Sorkhi Haduh Khakchang
46 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Sorkhi Haduh Chongsnum
47 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jarihampara Yarung
48 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jarihampara Salka
49 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jarihampara Khumpui
50 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Toisa Kchauha Khumbar
51 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Toisa Kchauha Tangkrung
52 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Parakta Kthum Kta
53 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Parakta Phai Kaham
54 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Toisa Klauha Khasnam
55 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Toisa Klauha Dumali
56 North Dharmanagar Panisagar Rowa Shyamaprasad Mukharjee Golap
57 North Dharmanagar Panisagar Rowa Shyamaprasad Mukharjee Arnapurna
58 North Dharmanagar Panisagar Panisagar C.H.Para JFMC Nupuirual
59 North Dharmanagar Panisagar Panisagar C.H.Para JFMC Tara
60 North Dharmanagar Panisagar Panisagar C.H.Para JFMC Masonna
61 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthai Mangal Deep
62 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthai Alochaya
63 North Dharmanagar Panisagar Halflong Bireshpara Chungsasa
64 North Dharmanagar Panisagar Halflong Bireshpara Hamari
65 North Dharmanagar Panisagar Halflong Bireshpara Mohadev
66 North Dharmanagar Panisagar Halflong Bireshpara Shiv
67 North Dharmanagar Panisagar Halflong Balidhum Khumpui
68 North Dharmanagar Panisagar Halflong Reang Para Siyaroi
69 North Dharmanagar Panisagar Halflong Reang Para Pantoi
70 North Dharmanagar Panisagar Halflong Reang Para Aichu
71 North Dharmanagar Panisagar Halflong Baithangbari Inthanglian
72 North Dharmanagar Panisagar Halflong Baithangbari Rose
73 North Dharmanagar Panisagar Indurail Puspamanipara Sumpary
74 North Dharmanagar Panisagar Indurail Puspamanipara Tiyari
75 North Dharmanagar Panisagar Indurail Saitha CR
76 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Joyful
77 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung mery
78 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Glory
79 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Nirpui
80 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Sanna
81 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannei Rinhui
82 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannei Raising
83 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannei Shalom
84 North Dharmanagar Panisagar Indurail Phaiko Phaikho
85 North Dharmanagar Panisagar Indurail Phaiko Lungkham
86 North Dharmanagar Panisagar Indurail Phaiko Balidhung
87 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Eden Rahuan Lady
88 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Eden Rahuan Eccy
89 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Eden Rahuan Hiana
90 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Lumbockcherra Satana
91 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Lumbockcherra Parhui
92 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Parasen Ansonna
93 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Parasen Ravaan
94 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Parasen Tivol
95 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Tivalian Khusi
96 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Tivalian New Lotus
97 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Tivalian Lungver
98 North Dharmanagar Panisagar Bagbassa Tivalian Zoilai
99 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phaikaham Khawkchang
100 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phaikaham Salkaham
101 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phaikaham Hamari
102 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Kami Humkarai Aaichug
103 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Kami Humkarai Lotus
104 North Dharmanagar Panisagar Jalabassa Kalagang Maa sarada
105 North Dharmanagar Panisagar Jalabassa Kalagang Mamoni
106 North Dharmanagar Panisagar Jalabassa Kalagang Sahajahan
107 North Dharmanagar Panisagar Jalabassa Kalagang Agrohi
108 North Dharmanagar Panisagar Jalabassa Kalagang Payel
109 North DMR DMR Sanicherra Balicherra Sathi
110 North DMR DMR Sanicherra Balicherra Mahamaya
111 North DMR DMR Sanicherra Balicherra Broiraw
112 North DMR DMR Sanicherra Nabajiban Sumsouk
113 North DMR DMR Sanicherra Nabajiban Raphom
114 North DMR DMR Sanicherra Nabajiban Manna
115 North DMR DMR Churaibari Alochaya Sagar
116 North DMR DMR Churaibari Alochaya Parbat
117 North DMR DMR Churaibari Alochaya Chaya
118 North DMR DMR Churaibari Banaphul Moulhui
119 North DMR DMR Churaibari Banaphul Sanna

Sl No DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHG
1 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang Kwthar
2 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang Sampari
3 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang Pantwi
4 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Tuisa Yaphang
5 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Tuisa Khakhomthai
6 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Tuisa Yaprikaham
7 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Tuisa Chaskang
8 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Rangchak Bolong Hakta
9 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Rangchak Bolong Thalai
10 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Greengold Varna
11 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Greengold Damna
12 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Greengold Anshang
13 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Banaraj Satlai
14 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Banaraj Lungkhom
15 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sundarvan Jibon Sathi
16 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sundarvan Pari
17 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sundarvan Basanti
18 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Sabujbanani Banani
19 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Sabujbanani Sabuj
20 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Sabujbanani Surakha
21 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banasree Bhumika
22 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banasree Barsha
23 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banasree Barath Mata
24 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banasree Amrika
25 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banabithi Padma
26 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banabithi Krishna Sudama
27 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banabithi Bhola nath
28 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Uri
29 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Sitri
30 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Kchangku
31 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Tangphi
32 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Khumphui
33 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Naithau
34 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chandrakha Phaingnang
35 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu chandra para Yaphang
36 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu chandra para Khumtwiya
37 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu chandra para Khumali
38 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi Lembai
39 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi Tuidulna
40 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi khathoinai
41 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Bhudha Valley Doolvi
42 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Madhavi Nil
43 Unakoti Kumarghat Pecharthal Nabincherra Sonarampara Khakchang
44 Unakoti Kumarghat Pecharthal Nabincherra Sonarampara Khumber
45 Unakoti Kumarghat Pecharthal Nabincherra Sonarampara Deba
46 Unakoti Kumarghat Pecharthal Nabincherra Gobindabari Khumchar
47 Unakoti Kumarghat Pecharthal Nabincherra Gobindabari Naithou
48 Unakoti Kumarghat Pecharthal Nabincherra Gobindabari Hathai
49 Unakoti Kumarghat Pecharthal Bagaicherra Egattor Ranjuni
50 Unakoti Kumarghat Pecharthal Bagaicherra Egattor Mili Jey
51 Unakoti Kumarghat Pecharthal Bagaicherra Egattor Somar
52 Unakoti Kumarghat Pecharthal Bagaicherra Baghaicherra Ashirbad
53 Unakoti Kumarghat Pecharthal Bagaicherra Baghaicherra Griha Badhu
54 Unakoti Kumarghat Pecharthal Bagaicherra Baghaicherra Joy Guru
55 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Kamalapur Ujani
56 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Kamalapur Kamalapur
57 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Kamalapur Samari
58 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Kamalapur Sadharak Ful
59 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Udandi Dolbi
60 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Udandi Golbi
61 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Udandi Rini
62 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Ujan Baghaicherra Sajhim
63 Unakoti Kumarghat Pecharthal Pecharthal Ujan Baghaicherra Sajana
64 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Seba Ch. Para Naisou
65 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Seba Ch. Para Seba
66 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Seba Ch. Para Faikaham
67 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Bru-Kami Sefali
68 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Bru-Kami Khumsha
69 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Bru-Kami Khumsang
70 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Moracherra Naithou
71 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Moracherra Khumphang
72 Unakoti Kumarghat Pecharthal Andharcherra Moracherra Toiphang
73 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Mathura Para Mathura Para
74 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Mathura Para Chongta
75 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Mathura Para Thiphong
76 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Umanjoy Para Khakchang
77 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Umanjoy Para Humbi
78 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Umanjoy Para Shanti
79 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Panbagan Fathoi
80 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Panbagan Chungkta
81 Unakoti Kumarghat Machmara Balanal Cheera Panbagan Khumpoi
82 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Chong Chong Florina
83 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Chong Chong Asha
84 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Chong Chong Mijani
85 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Bairagi Para Tangsrang
86 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Bairagi Para Tang phang
87 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Bairagi Para Kaubaha
88 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dangarai Para Chongsnam
89 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dangarai Para Saral
90 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dangarai Para Khummali
91 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dangarai Para Naithok
92 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dalam Para Khabaha
93 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dalam Para Thangsa
94 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Dalam Para Sanati
95 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Ramdula Para Khasnam
96 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Ramdula Para Lama Kaham
97 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatila Ramdula Para Wainsok
98 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Joymoni Para Naithou
99 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Joymoni Para Kaham
100 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Singharam Para Salka
101 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Singharam Para Salthang
102 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Dhananjoy Para Salang
103 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Dhananjoy Para Kahamti
104 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Dhananjoy Para Naithati
105 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Sakya Adam Somari
106 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Judamonipara Watwi
107 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Judamonipara Bubar
108 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Judamonipara Khabaksa
109 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Judamonipara Khakchang
110 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Mundaline Maa Tara
111 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Mundaline Mangola
112 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Mundaline Laxmi
113 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Rachiline Puja
114 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Rachiline Joba
115 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Rachiline Sahiya
116 Unakoti Kailashahar chandipur Dhanbilash Rachiline  
117 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari Jagra
118 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari Sakbuk
119 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari Thiangbuk
120 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari Yapriskang
121 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari Madhavi
122 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari Nayan
123 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland Glory
124 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland N-sister
125 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland Syama prasad Mukherjee
126 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill  
127 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill Madhumakshi
128 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill Pratibha
129 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill Paribeshsuraksha
130 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill Bash Samridhy
131 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill BanyapraniSuraksha
132 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill Loknath
133 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Buthuhill Banayana Surakshya

SL No. DMU SDMU RMU Beat Name of JFMCs Name of SHGs
1 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai Khabaksha
2 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai Taishikang
3 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai Hamari
4 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hawaibari  
5 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari Khatungma
6 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari Mari Bodal
7 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari Yapri Kwatal
8 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Madhya Krishnapur Sanghati
9 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Madhya Krishnapur Surjamukhi
10 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur Banamali
11 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur Sabuj Alu
12 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur Barnali
13 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Padda
14 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Mukta
15 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Ashirbad
16 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Jaba
17 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Seven Sister
18 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Saboj
19 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Aishwrang
20 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Khumpui
21 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Yarong Bodal
22 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Bukhurai Bodal
23 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Gulab
24 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Khathancha
25 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Yapri Bodal
26 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Kaithorai Hamchjak Bodal
27 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Kaithorai Khumali Bodal
28 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Matai Para Tongkaham
29 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Matai Para Khumpui Bodal
30 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Yakhrai Bodal Aitorma Bodal
31 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Yakhrai Bodal Khthansa Bodal
32 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal Khelenbar Bodal
33 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal Hamkrai Bodal
34 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal Yaprikwtal Bodal
35 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal Athokiri Bodal
36 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal Thomthum Bodal
37 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal Nukhung Bodal
38 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Lokuhamkrai Bodal Pahor Bodal
39 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Lokuhamkrai Bodal Kaham Bodal
40 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Kwtal Bodal Khakwchang Bodal
41 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Kwtal Bodal Yapri Bodal
42 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol Niwar
43 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol Singha
44 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol Munka
45 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Aitorma Bodal Khum
46 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Aitorma Bodal Kwtal Bodal
47 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal Biskikwtal SHG
48 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal Sisanai SHG
49 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal Wansuknai SHG
50 Khowai Teliamura Mungiakami Haludiachara Singna Dol Pung Kaham SHG
51 Khowai Teliamura Mungiakami Haludiachara Singna Dol Sari Kaham SHG
52 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal Thansa Bodal
53 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal Khaswrang Bodal
54 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal Salswkang Bodal
55 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal Khumpui
56 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal Sampari
57 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal Krishnamani Bodal
58 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak Khumber SHG
59 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak Twisa SHG
60 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak Taal SHG
61 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamkrai Bodal Saal SHG
62 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamkrai Bodal Laisa SHG
63 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamkrai Bodal Mukumu SHG
64 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal Twimokh
65 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal Bolongsikla Bodal
66 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal Lunghwi Bodal
67 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Salka Bodal
68 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Salthang Bodal
69 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Khumtaya Bodal
70 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Khakchung Bodal
71 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Triprabasti Tang Baksa SHG
72 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Triprabasti Khumchak SHG
73 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Triprabasti Khumber SHG
74 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khakaham Aichuk SHG
75 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khakaham Aitorma SHG
76 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal Barsa SHG
77 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal Gulap SHG
78 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal Siyari SHG
79 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chubanai Bodal  
80 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chakmaghat Joyram SHG
81 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chakmaghat Loknath SHG
82 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal Twiphang Bodal
83 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal Twithampui Khabaksha Bodal
84 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal Hamjakma
85 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Bongshimukha Dhopa Thansa SHG
86 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Bongshimukha Swrang SHG
87 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Bongshimukha Chamthui SHG
88 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Thaipungbil  
89 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Joybaba Lokhnath
90 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Moon bodal
91 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Kwsrang bodal
92 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Khabaksa bodal
93 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Khakaham bodal
94 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Jora Kaham Bodal
95 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Paiphailaiya
96 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Achal SHG
97 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Kwtal Bodal
98 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Rosomala Debbarma JFMC Naithok Bodal SHG
99 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Rosomala Debbarma JFMC Khumsarik SHG
100 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Rosomala Debbarma JFMC Joy Maa SHG
101 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC Chwngsaka
102 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC Khathancha
103 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC Khabaksa Bodal
104 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Thancha JFMC Kaham Bodal
105 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Thancha JFMC Kwtal Bodal
106 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Khabaksa JFMC Tong Kwtal
107 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Khabaksa JFMC Chwngsajak SHG
108 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Yapribaksa Khumber
109 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Yapribaksa Bwbar SHG
110 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Yapribaksa Mwchang SHG
111 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Yapribaksa Kwchang SHG
112 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Maharaja Bir Bikram Chamathwi Bodal
113 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Maharaja Bir Bikram Khumtaiya Bodal
114 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Maharaja Bir Bikram Kwplai Bodal
115 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Samung Kaham Bodal Himswkang SHG
116 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Samung Kaham Bodal Khumchak SHG
117 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Samung Kaham Bodal Gulap SHG
118 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Samung Kaham Bodal Jobab SHG
119 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Lamphunwknai Khapang SHG
120 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Lamphunwknai Bwkhurui SHG
121 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Lamphunwknai Hamari SHG
122 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Lamphunwknai Bwbar SHG
123 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Yapri kwtal Bodal  
124 Khowai Khowai Tulashikhar Dochari Bari Naharmung Kaisa  
125 Khowai Khowai Tulashikhar Dochari Bari Hathai Kwchuk  
126 Khowai Khowai Tulashikhar Takchaya Bari Kwbuilama  
127 Khowai Khowai Tulashikhar Takchaya Bari Phanbaksa  
128 Khowai Khowai Tulashikhar Takchaya Bari Hatai Naithok  
129 Khowai Khowai Tulashikhar Bachaibari Khumpui Bodal Raima Bodal
130 Khowai Khowai Tulashikhar Bachaibari Khumpui Bodal Subrai Bodal
131 Khowai Khowai Tulashikhar Bachaibari Khumpui Bodal Aitorma Bodal
132 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani Hangra Bodal
133 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani Hapung Hathai
134 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani Yapribaksa Bodal
135 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari Bhupendra D/B Chungcasa
136 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari Bhupendra D/B Meghla
137 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari Bhupendra D/B Keyukha Bodal
138 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari North Gayamani Khabaksa Bodal
139 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari North Gayamani Athukiri Bodal
140 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari North Gayamani Yapri Bodal
141 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ramdayalbari Jobab Bodal
142 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ramdayalbari Gairing Bodal
143 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ramdayalbari Thentrai Bodal
144 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Arunjoy Khatansa Bodal
145 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Arunjoy Khumsarik Bodal
146 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Arunjoy Mwchang Bodal
147 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ratiranjan Chungcasa
148 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ratiranjan Tuimuk Bodal
149 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ratiranjan Borok Bodal
150 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Jogendra Smriti Thansa Bodal
151 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Jogendra Smriti Khumtaya Bodal
152 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Jogendra Smriti Hamari Bodal
153 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Upendra V-SHG
154 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Upendra Golapi SHG
155 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Upendra Rimil
156 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Krishna D/B Khatansa Bodal
157 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Krishna D/B Chwmui
158 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Krishna D/B Sisakha
159 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Hridoy Chowdhury Hamari Bodal
160 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Hridoy Chowdhury Samapri
161 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Hridoy Chowdhury Hamdi Bodal
162 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Bagabil Khumaly
163 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Bagabil Sefali
164 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Bagabil Golap Bodal
165 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Hakwithang Khatansa Bodal
166 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Hakwithang Bwathai
167 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Hakwithang Holong Bodal
168 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Sandhuk Hamkri Khumpui Bodal
169 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Sandhuk Hamkri Sampari Bodal
170 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Sandhuk Hamkri Thansa
171 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Dhaniram D/B Gulap Bodal
172 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Dhaniram D/B Suryamukhi
173 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Dhaniram D/B Salkahani

Sl No DMU SDMU RMU Beat Name of JFMC Name of SHG
1 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Lamako Bodal
2 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Tiyari
3 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Khachang
4 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Khathansa Motha
5 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Hataikator Dugrai
6 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Hataikator Khumpui
7 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Hataikator Lamkwtal
8 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyarimairang Risha
9 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyarimairang Hamari bodal
10 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyarimairang Naicol
11 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Athukiri Baksha
12 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Athukiri Jukbasha
13 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Athukiri Thansa Motha
14 West Sadar Subalsing Simna GC Para chubai
15 West Sadar Subalsing Simna GC Para Thansa 2
16 West Sadar Subalsing Simna Purba Simna Chengshama
17 West Sadar Subalsing Simna Purba Simna kakham
18 West Sadar Subalsing Simna Purba Simna Aiswrang
19 West Sadar Subalsing Simna Salkwtal Khabaksa Bodal
20 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Masrai Para Yakhilk
21 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Masrai Para Khaswrang
22 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Masrai Para Yapri Thansa
23 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Tentuikhar Khumbar
24 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Tentuikhar Swrang
25 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Pirkha Khabaksa
26 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Pirkha Yakhili
27 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Pamtwi
28 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Thansa
29 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Khumtaiya
30 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Yakhurai
31 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra Khumpui
32 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra Twimari
33 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra Mukhthang
34 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka Salka
35 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka Chwngsasa bodal
36 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka Khakwchang
37 West Sadar Subalsing Kambukcherra Harefkator Yakhwrai
38 West Sadar Subalsing Kambukcherra Harefkator Twimuk
39 West Sadar Subalsing Kambukcherra Harefkator Yaprikwtal
40 West Sadar Subalsing Subalsing BC Para Bubar
41 West Sadar Subalsing Subalsing BC Para Langma
42 West Sadar Subalsing Subalsing BC Para Lotus
43 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang Hamkrai
44 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang pohor
45 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang Aishri
46 West Sadar Subalsing Chandpur Jamilwng Baksa Bodal
47 West Sadar Subalsing Chandpur Jamilwng Khakham Bodal
48 West Sadar Subalsing Chandpur Twimatai Harug Bodal
49 West Sadar Subalsing Chandpur Twimatai Hatal Bodal
50 West Sadar Subalsing Chandpur Twimatai Khaphang
51 West Sadar Subalsing Chandpur Twisamungkwrwi Kiyakha Bodal
52 West Sadar Subalsing Chandpur Twisamungkwrwi Borok Bodal
53 West Sadar Subalsing Chandpur Twisamungkwrwi Yapri Thansa
54 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari Maithang
55 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari Twimuk
56 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari AthukrI Bodal
57 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari Twima
58 West Sadar Subalsing Chandpur Khengra Para Mwkumu
59 West Sadar Subalsing Chandpur Khengra Para Sampari
60 West Sadar Subalsing Chandpur Khengra Para Khabaksa Bodal
61 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Bubar
62 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Hamari
63 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Larima
64 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Salmari
65 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Yaphang
66 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Khumber
67 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Thansa
68 West Mandwi Mandwi Burakha Kathiram Bari Khakchang
69 West Mandwi Mandwi Burakha Kathiram Bari Yapri baksa
70 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Brigudas Bari Aichukni Pohor
71 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Brigudas Bari Mai Bwtang
72 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Brigudas Bari Bwthai Kaham
73 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Dumti Para Chengsama
74 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Dumti Para Mali
75 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Dumti Para Wathui
76 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Sinai Kami Tauching Bodol
77 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Sinai Kami Khurmu Bodol
78 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Sinai Kami Taujung
79 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Raktiacherra Nursery
80 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Raktiacherra Hamari
81 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Raktiacherra Sanja
82 West Mandwi Mandwi Manikung Sichadi Rang Gola
83 West Mandwi Mandwi Manikung Sichadi Yapri thansa
84 West Mandwi Mandwi Manikung Sichadi Bowthai
85 West Mandwi Mandwi Manikung Manikung Kami Twimuk
86 West Mandwi Mandwi Manikung Manikung Kami Yarwng
87 West Mandwi Mandwi Manikung Manikung Kami Bedek
88 West Mandwi Mandwi Manikung Twikalai Kami Pilala
89 West Mandwi Mandwi Manikung Twikalai Kami Pohor
90 West Mandwi Mandwi Manikung Twikalai Kami Sichakaha
91 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Chamathwi badal
92 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Khakaham bodol
93 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Hamjwk badal
94 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Parija badal
95 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Khaswrang badal
96 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Salka Bodol
97 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Khumbar bodol
98 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Chumui badal
99 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Twisa badal
100 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa Twisa badal
101 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa Naithok Badal
102 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa "Bwrai phonkrak
badal"
103 West Mandwi Champaknagar Champaknagar K.c para Khapang Bodol
104 West Mandwi Champaknagar Champaknagar K.c para Khakchangma Bodol
105 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Yapri Thansa
106 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Rangchak Bodol
107 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Kha thansa
108 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Laisa Bodol
109 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Khabaksa Bodol
110 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai Salsampili Bodol
111 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai Smai Bodol
112 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai Sampari
113 West Mandwi Champaknagar Champa bari R.c para Wansukma Kwtal
114 West Mandwi Champaknagar Champa bari R.c para Khuk sarik Bodol
115 West Mandwi Champaknagar Champa bari R.c para Goapi Bodal
116 West Mandwi Champaknagar Champa bari Narangbari Bakhroi Bodol
117 West Mandwi Champaknagar Champa bari Narangbari Khumbar badal
118 West Mandwi Champaknagar Champa bari Bardwal Mwchang Bodol
119 West Mandwi Champaknagar Champa bari Bardwal Khaswrang Bodol
120 West Mandwi Champaknagar Champa bari Deven Twisa Phanbaksa Bodol
121 West Mandwi Champaknagar Champa bari Deven Twisa Yakbaksa Bodol
122 West Mandwi Champaknagar Champa bari Emmanul Tiyari Bodol
123 West Mandwi Champaknagar Champa bari Emmanul Khumpui Bodal

SN DMU SDMU RMU Beat JFMC Name of SHG
1 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria chandulkami Chini yeak pai
2 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria chandulkami Netaji subash
3 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria chandulkami Surjya
4 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Harichand Humkrai Nill
5 Sepahijala Sonamura Melaghar Bairagi bazar Indra kumar para Khapang Khawchang
6 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Agragami Madhuti Rupasree
7 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Agragami Khelang bar
8 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Janakalyan Ujjal
9 Sepahijala Sonamura Melaghar Sonamura Rampada para Nill
10 Sepahijala Sonamura Kathalai Kathalai Rabithakur Ramthakur
11 Sepahijala Sonamura Kathalai Kathalai Sanghati Gitanjali
12 Sepahijala Sonamura Kathalai Kathalai Sanghati Agnikanya
13 Sepahijala Sonamura Kathalai Kathalai Sanghati Joyram
14 Sepahijala Sonamura Kathalai Jatrapur Maitry Ekata
15 Sepahijala Sonamura Kathalai Jatrapur Sabujdwip Alo
16 Sepahijala Sonamura Kathalai Jatrapur Sabujdwip Krishan Bandhu
17 Sepahijala Sonamura Kathalai Masima Banakalyan Sachin Dev Barman
18 Sepahijala Sonamura Kathalai Masima MBBKM Rani Lakshmibai
19 Sepahijala Sonamura Kathalai Dhanpur Sonapur Swami Vivekananda
20 Sepahijala Sonamura Boxanagar Veluarchar Veluarchar Bharatmata
21 Sepahijala Sonamura Boxanagar Veluarchar puttia Ujjal
22 Sepahijala Sonamura Boxanagar Boxanagar Manikyanagar Srilaxmi
23 Sepahijala Sonamura Boxanagar Boxanagar Manikyanagar Akata Mahiladal
24 Sepahijala Sonamura Boxanagar Boxanagar Manikyanagar Joygopal
25 Sepahijala Sonamura Boxanagar Boxanagar Kalshimura Asha
26 Sepahijala Sonamura Boxanagar Boxanagar Kalshimura Sri krishna
27 Sepahijala Sonamura Boxanagar Ashabari Ashabari Jamuna
28 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kalamchowra North Kalamchowra Dinadhayal upadhya
29 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kalamchowra North Kalamchowra Sunflower
30 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kalamchowra South Kalamchowra JoyGuru
31 Sepahijala Sonamura Boxanagar Matinagar Matinagar Nageshwar
32 Sepahijala Sonamura Boxanagar Matinagar punchnaliya Khumpai
33 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kamalnagar Kamalnagar Sabujsathi
34 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kamalnagar   Parbati
35 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kamalnagar Anandanagar Sanghati
36 Sepahijala Sonamura Boxanagar Kamalnagar Bijoynagar Gariya
37 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma Swmai SHG
38 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma Manthai SHG
39 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma Rangbwma SHG
40 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Patirai Bodol Thansa SHG
41 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka Malima
42 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka Tiyari
43 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka Yapri
44 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan Pantwi
45 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan Kherengbar
46 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan Twisa
47 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma Khwmtoya
48 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma Yapri
49 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma Khumbari
50 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol Khumber
51 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol Chungsajak
52 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol Surang
53 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Amarendranagar Mari
54 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Amarendranagar Khatansa
55 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul Holongthai
56 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul Aitorma
57 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul Yaphang
58 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Dingroi Rose
59 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Pravapur Khumber
60 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Pravapur Khathangsa
61 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur Bubar
62 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur Khum
63 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur Yapiri kwatal
64 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal Mailuma
65 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal Homuchang
66 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal Khuluma
67 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai Khaswrang
68 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai Hamari shg
69 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai Swmai SHG
70 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Zarzui Dinthar
71 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Zarzui Rongona
72 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Vasaitipu Dinthar
73 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Goliraibari Surjamukhi
74 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Goliraibari Chandramukhi
75 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Tarapadabari Chati
76 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Tarapadabari Thancha
77 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Tarapadabari Kwtal badal
78 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Pathaliaghat Khumber
79 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Pathaliaghat Athukiri
80 Sepahijala Bishalgarh Charilam Pramodnagar Pathaliaghat Risha
81 Sepahijala Bishalgarh Charilam Charilam Bangshibari Yapiri
82 Sepahijala Bishalgarh Charilam Charilam Bangshibari Athakiri
83 Sepahijala Bishalgarh Charilam Charilam Bangshibari Naithok

Sl No DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHG
1 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Rose
2 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Atharlampui
3 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Komthar
4 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Athar
5 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar Jui
6 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar Khumpui
7 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar Adhik
8 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal Naimung
9 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal Lily
10 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal Pohor
11 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal Yafang
12 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal Hamkrwi
13 Gomati Udaipur Killa Killa Thumbari Surya
14 Gomati Udaipur Killa Killa Thumbari Chath
15 Gomati Udaipur Killa Killa Thumbari Chong Thar
16 Gomati Udaipur Killa Khupilong Longdhor Lamdik
17 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandachara Kalsen Rui
18 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandachara Ringmo
19 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandachara Ramthar
20 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandachara Lamthar
21 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandachara Molong Thar
22 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandachara Singna Lampui
23 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Chhankhola Autha
24 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Chhankhola Rizino
25 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Chhankhola Awdum
26 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini Moon Light
27 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini Jaiparna
28 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini Khwamna
29 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Mohankanta Milon
30 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Mohankanta Khawthar
31 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Mohankanta Sinrawi
32 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar SukMohan Rowsongna
33 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar SukMohan Burdhi Rujamna
34 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar Omlakbari Sunlight
35 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar Omlakbari Manthok
36 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life Rimiltwang
37 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life Rychangno
38 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life Ryhoino
39 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Lailak Mulung Rwi
40 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Lailak Singna
41 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Y-Ghati Jaipar
42 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Salukdoy
43 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Munka
44 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Bunglawi
45 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Jasmine
46 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Atharabhola Santi
47 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Atharabhola Naithok
48 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Atharabhola Khumber
49 Gomati karbook Karbook Jatanbari Sabuj banani Sunflower
50 Gomati karbook karbook Jatanbari Sabuj banani Jasmine
51 Gomati karbook karbook Jatanbari Sabuj banani Rose
52 Gomati karbook karbook Jatanbari Swapner Sabuj Khakaham
53 Gomati karbook karbook Jatanbari Swapner Sabuj Kwchang SHG
54 Gomati karbook karbook Jatanbari Santipara Purnima SHG
55 Gomati karbook karbook Jatanbari Santipara Shiuli SHG
56 Gomati karbook karbook Jatanbari Santipara Uri SHG
57 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Chungkta
58 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Tangkta
59 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Faikaham
60 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Twisok
61 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Jugendra para Nijum SHG
62 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Jugendra para Soduk SHG
63 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Jugendra para Ranjuni SHG
64 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para Hamjakma SHG
65 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para khakchangma SHG
66 Gomati karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para Khumpui SHG
67 Gomati karbook Karbook Lowgang Hamkrai Rani
68 Gomati karbook Karbook Lowgang Hamkrai Khabaha
69 Gomati karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara Yapri
70 Gomati karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara Gulap
71 Gomati karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara Hamari
72 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok Yakbaha
73 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok khathangsha
74 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok Sampaul
75 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Patichari Khumpui
76 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Patichari Khumtya
77 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Patichari Risha
78 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran Salka
79 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran Naithok
80 Gomati karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran Khabaksa
81 karbook karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Molsoi
82 karbook karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Twisa
83 karbook karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para khumtu
84 karbook karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Toifang
85 karbook karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari Pantwi
86 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari Kherengbar
87 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari Bochok
88 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Paithak SHG
89 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Khumbar
90 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Khathangsa
91 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Lotus
92 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Yapri kwtal khafur
93 Gomati karbook Karbook Jalaya Bazar Yapri kwtal Mwchang SHG
94 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil Lamakham SHG
95 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil Salkaham
96 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil Rima
97 Gomati Karbook Silachari Ailmara Wasna Madhu(TRLM)
98 Gomati Karbook Silachari Ailmara Wasna Purnima(TRLM)
99 Gomati Karbook Silachari Ailmara Wasna Bara Buddha
100 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran Nangjibang SHG
101 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran Purnima SHG
102 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran Waa SHG
103 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran Angmrangree SHG
104 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran Brishti SHG
105 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran Ranjuni SHG
106 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Agmuli Rashni
107 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Agmuli Uday
108 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Agmuli Asha
109 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa welcome
110 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa Khakchang
111 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa Khalkatal
112 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Kaptali Gulap
113 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Kaptali Khasrang(TRLM)
114 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarna para Khachuk
115 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarna para Naithokma
116 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarna para Angmrangk hengsa
117 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Alu
118 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Akata SHG
119 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Swapna
120 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Udjala
121 Gomati Karbook Silachari Suknachari Larong Larang
122 Gomati Karbook Silachari Suknachari Larong Porani SHg
123 Gomati Karbook Silachari Suknachari Nabachndra para Khachungma
124 Gomati Karbook Silachari Suknachari Nabachndra para Khabaksa
125 Gomati Karbook Silachari Silachari Silaguha Sundari SHG
126 Gomati Karbook Silachari Silachari Silaguha Khumtwissa
127 Gomati Karbook Silachari Silachari Silaguha Rose
128 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjallima Chungsa(TRLM)
129 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjallima Kaitor (TRLM)
130 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjallima Hamsa(TRLM)
131 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Deshram Khamar para Mwchang(TRLM)
132 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Deshram Khamar para Emang(TRLM)
133 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Deshram Khamar para Khakchang(TRLM)
134 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Pothachari Maa Manasha(TRLM)
135 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Pothachari Laxmi(TRLM)
136 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Annabandu Para Machangti(TRLM)
137 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Annabandu Para Sak Bay Sakbaksa(TRLM)
138 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Annabandu Para Khumsari
139 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para Karmati
140 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para Hamjakma Badal
141 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para Yalouk Badol
142 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Naithak
143 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Mwchang
144 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Bokakaham
145 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Phaikutal
146 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Chapling Cherra Chwlin Tisanai Chati
147 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Chapling Cherra Naimwngthangnai Badal
148 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Chapling Cherra Hamjakma Badal (TRLM)
149 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Baiddya Charri Yapri Thansa
150 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Baiddya Charri Kha Kwsrang
151 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Baiddya Charri Twima
152 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Aaranga Oh Rangchak
153 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Aaranga khushboo
154 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Swam Twisa Khakchang
155 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Swam Twisa Maa Ganga
156 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Swam Twisa Maali
157 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Twibaglai Dal Thansa
158 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Twibaglai Jora Kwatal
159 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Twibaglai Salkaham
160 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Joychandra Para Khakklai
161 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Joychandra Para Khakchang
162 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka Khachuk
163 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka Khasmai
164 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka Twisarangjak
165 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari Kalajhari
166 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari Satangrai
167 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari Salka
168 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Samal twisa Khaphuik
169 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Samal twisa Tuisa
170 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moin RF Rose
171 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moin RF Tuiphang
172 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moin RF Khakhom
173 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Khasmai Naithok
174 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Khasmai Chungsram
175 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Khasmai Khakuchang
176 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Khasmai Yaprikwtal
177 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara Shivali
178 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara Kabita
179 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara Gita
180 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal Pamtwi
181 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal Khakwchang
182 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal Mwchang
183 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh Shanti
184 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh Kiran
185 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh Naithak
186 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara Khumpui
187 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara Nandaraipara
188 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara Kaham
189 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma Naithak
190 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma Khasrang
191 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma Tangmongta
192 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para Khunati
193 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para Yapri
194 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para Samari
195 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa Kurak
196 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa Itorma
197 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa Yafung
198 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang Chungsnam
199 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang khakchanglaima
200 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang Khaphurlaima
201 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khabaha Flower
202 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khabaha Melody Queen
203 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera Aamlai Phang
204 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera Purbadi Mohila
205 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera Saryau
206 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Naithok
207 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Khatong
208 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Emkhakaham
209 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Humbai
210 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Salkaham
211 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para Kuchungti
212 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para Pilat
213 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para Duinik
214 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara Yeapribaksa
215 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara khatansha
216 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara Naharmong
217 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Tangpaiya Mwito SHG
218 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Tangpaiya Rangchak
219 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Atharamura chasamong
220 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Atharamura khachangmong
221 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi Bwksurwi Mahila Dol
222 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi Mwchang Mahila Dol
223 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi Twimuk Bwrwi Bodol
224 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami khumtaya Mohila dol
225 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami Sisakha mohila dol
226 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami Yaphang Bwrwi Bodol
227 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Khumber
228 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Kwswrang mahila Dal
229 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Hamkrai Bwrwi Bodol
230 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Awtha Bwrwi Bodol
231 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher Lamthar Bwrwi Bodol
232 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher Malakna Nupang Dal
233 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher Anhwi Nupang dal
234 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai Hamari
235 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai Khakolok
236 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai Yaprikatal
237 Gomati Amarpur Ampi Chechua Nagarai Bangsi Champa Mahila Dal
238 Gomati Amarpur Ampi Chechua Nagarai Bangsi Kurai Mahila Dol
239 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Roroi Mahila Dal
240 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Adik Mahila Dal
241 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Vasti Mahila Dal
242 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Athar Bwrwi Bodol
243 Gomati Amarpur Ampi Taidu Lungfung Risin Jalai
244 Gomati Amarpur Ampi Taidu Lungfung Ranennw
245 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Khachuksa Bwrwi Bodol
246 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Khatansa Bwrwi Bodol
247 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Khabaksa Mahila Dol
248 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Bwkhwrwi Bwrwi Bodol
249 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para Sampari Bwrwi Bodol
250 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para Lily Bwrwi Bodol
251 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para Maime Bwrwi Bodol
252 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ruhida & Rajaram Khatang Bwrwi Bodol
253 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ruhida & Rajaram Madhobi Bwrwi Bodol
254 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para Hatai Bwrai Bodol
255 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para Tambuk Bwrwi Bodol
256 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para Golap Bwrwi Bodol
257 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Enthei Nupang dal
258 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Pohor bwrwi Bodol
259 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Asha Mahila Deal
260 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Mulungroy Nupang dal
261 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Singna Nupang Dal
262 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha 20 Kilo Naithok Bwrwi Bodol
263 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha 20 Kilo Khasrang Bwrwi Bodol
264 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka Khumber
265 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka khachuk Bwrwi Bodol
266 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka Khabaksa Bwrwi Bodol
267 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka Fuwamgkechang
268 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang Chengthar Bwrwi Bodol
269 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang Rosha Nupang Dal
270 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang Artik Belkai

Sl No DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHG
1 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para Buddha
2 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para katal
3 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para Khumpoi
4 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar Kwaifangkhachang
5 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar Kwaigangmwchang
6 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar Naithok
7 South Bagafa Kakulia Srikantabari Hakchal Tiyari
8 South Bagafa Kakulia Srikantabari Hakchal Thansa
9 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Pantui
10 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Shampari
11 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Hamjakma
12 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Dalia
13 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok Raikchak
14 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok Sunflower
15 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok Urimba
16 South Bagafa Kakulia Kalashi Khumthaima Khasrang
17 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Modina
18 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara khumbar
19 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Khumtwisa
20 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Kwthar
21 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Jaba mahila Dal
22 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari Mwchang
23 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari Kwchang
24 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari Yapri
25 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak Dip
26 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak Maa Durga
27 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak Maa Laxmi
28 South Bagafa Kakulia Manirambari Khakaham Red Rose
29 South Bagafa Kakulia Manirambari Khakaham Logesang
30 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha Khakchangma
31 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha khelange Bowba
32 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha Shampari
33 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha Khumpuibowba
34 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha Motha
35 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha Golapi
36 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha Twisha
37 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati Jui
38 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati Lily
39 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati Lotus
40 South Bagafa Kakulia Kakulia Sakyamuni Sakyamoni
41 South Bagafa Kakulia Kakulia Sakyamuni Modhu mog para
42 South Bagafa Kakulia Kakulia Sakyamuni Chulamuni
43 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Ambuchai Padma Mohila Dal
44 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Ambuchai Uchai
45 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Ambuchai Jirak
46 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara Om Namah Shivay
47 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara Bharat Mata
48 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara Tripurasundari
49 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati Sampriti
50 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati Laxmi
51 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati Sathi
52 South Bagafa Hrishyamukh Motai Joykatpur Khumpai Mahila Dal
53 South Bagafa Hrishyamukh Motai Joykatpur Pantui
54 South Bagafa Hrishyamukh Motai Joykatpur Siyari
55 South Bagafa Hrishyamukh Motai Mohininagar Suryamukhi
56 South Bagafa Hrishyamukh Motai Mohininagar Champa Mahila Dal
57 South Bagafa Hrishyamukh Motai Mohininagar Golapi Mohila Dal
58 South Bagafa Hrishyamukh Motai Bhatubari Baba Garia
59 South Bagafa Hrishyamukh Motai Bhatubari Suhani
60 South Bagafa Hrishyamukh Motai Bhatubari Reshma
61 South Bagafa Hrishyamukh Nalua West Takka Golap Mohila Dal
62 South Bagafa Hrishyamukh Nalua West Takka Bharat Mata
63 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Lama Kahum Thangsa
64 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Lama Kahum Khakchang
65 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Lama Kahum Talnipohor
66 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Naya Bari Hamjakma
67 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Naya Bari Kokbaksha
68 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Naya Bari Machanma
69 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur Puja
70 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur Satyanarayan
71 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur Mandira
72 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Krisnanagar Tripureswari
73 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Krisnanagar Rammandir
74 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Krisnanagar Bhagabati
75 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Malambari Sisaka
76 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Malambari Khabakasa
77 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Malambari Khakchangma
78 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Dalia
79 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Hamjaklaima
80 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Tongthokma
81 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Santikali
82 South Bagafa Hrishyamukh Hrishyamukh Maa Bankumari Tripureswari
83 South Bagafa Hrishyamukh Hrishyamukh Maa Bankumari Bubar
84 South Bagafa Hrishyamukh Hrishyamukh Maa Bankumari Jaba
85 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra Khakchang
86 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra Kanyali
87 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra Thangsa
88 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Vaktiram Laxmi
89 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Vaktiram Khasrang
90 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Yakalam Desharai
91 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Yakalam Yaprikta
92 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Yakalam Sampari
93 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam Khumpui
94 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam Titli
95 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam Antara
96 South Bagafa Bagafa Bagafa Twichoma Toifak Tarma
97 South Bagafa Bagafa Bagafa Twichoma Shefali
98 South Bagafa Bagafa Bagafa Twichoma Radhakrishna
99 South Bagafa Bagafa Bagafa Paribartan Chungmukaham
100 South Bagafa Bagafa Bagafa Paribartan Phaima Kaham
101 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Jaba Kushum
102 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Jora Munda
103 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Mahila Mondal
104 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Padma Kusum
105 South Bagafa Bagafa Santirbazar Swrangdi Rangchak Motha
106 South Bagafa Bagafa Santirbazar Swrangdi Malibar
107 South Bagafa Bagafa Santirbazar Swrangdi Emanng
108 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Omshanti
109 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Namah Shivay
110 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Hari
111 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Bajarang bali
112 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Ganesaya
113 South Bagafa Bagafa Devipur Pratirai Tuisamung
114 South Bagafa Bagafa Devipur Pratirai Monai
115 South Bagafa Bagafa Devipur Pratirai Chowngsha
116 South Bagafa Bagafa Devipur Yaprikta Chini Korang
117 South Bagafa Bagafa Devipur Yaprikta Bruimotha
118 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai Goutam Budda
119 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai Joy mata
120 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai Shiv shakti
121 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha Joykachhap
122 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha Hoirobainda
123 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha Joli
124 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha Joy kusum
125 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa Rojoni
126 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa Khom ful Boroi Motha
127 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa Yarung
128 South Bagafa Bagafa Manpathar Taj Crabong
129 South Bagafa Bagafa Manpathar Taj Lotous
130 South Bagafa Bagafa Manpathar Taj Chandan
131 South Bagafa Bagafa Manpathar Takma Khasuk
132 South Bagafa Bagafa Manpathar Takma Belly
133 South Bagafa Bagafa Manpathar Takma Rose
134 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari Puntoi
135 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari Joba
136 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari Bubar
137 South Bagafa Bagafa Patichari Twisawaklou Khumpui Badal
138 South Bagafa Bagafa Patichari Twisawaklou Naithok
139 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Salka
140 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Sampari
141 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Risha
142 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Rignai
143 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Khumpui
144 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Mwchang
145 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Naithok
146 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Phul Kumari Mahila Dal
147 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Khusi
148 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Salkaham
149 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Golap
150 South Sabroom Satchand Betaga Uttar Betaga Phaikatal
151 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Bukhrwi
152 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Khumpui
153 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Drupadi
154 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Joba
155 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Hamarai
156 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati khumbar
157 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Athukri
158 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Shanti Kali
159 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Wanghtukmwng
160 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Katal
161 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Humcha
162 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khakchang
163 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khumtwissa
164 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Rangchak
165 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Khumtang
166 South Sabroom Satchand Manubazar Phulchari Yapri
167 South Sabroom Satchand Sabroom BFBP not approved Nil
168 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Tabla
169 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Fura
170 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Dalia
171 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Thancha
172 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khakaham
173 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khumpui
174 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Chubachu
175 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Khakwtal
176 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Hamari
177 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Kha kwchang
178 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Yapri
179 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Khusi
180 South Sabroom Bankul Magroom Salka Rangchak
181 South Sabroom Bankul Magroom Salka Siyari
182 South Sabroom Bankul Magroom Salka Khumsarik
183 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Pohar
184 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Chati
185 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Khachuk
186 South Sabroom Bankul Bankul Brinda Kishore Roaja Para Golap
187 South Sabroom Bankul Bankul Brinda Kishore Roaja Para Jesmin
188 South Sabroom Bankul Bankul Brinda Kishore Roaja Para Kwtalsa
189 South Sabroom Bankul Rupaichari BPBP not Approve Nil
190 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Hamari
191 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Khumbubar
192 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Siyari
193 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Nutan Dal
194 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Salkaham
195 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Chomoniw Badal
196 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Hiyali
197 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Thankgsa
198 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Athokheri
199 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Khumtai
200 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Saraswati
201 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Sathi
202 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Bharat Mata
203 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Nandini
204 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Yakbaksa
205 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Khakchang
206 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Rose
207 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Gulap Ful
208 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Karkati
209 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Shapla
210 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Loknath
211 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Annapurna
212 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Gandharaj
213 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari Kanalbari Khabaksha
214 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari Kanalbari Bwkhroi
215 South Sabroom Srinagar Srinagar Khumchari Maa Ganga
216 South Sabroom Srinagar Srinagar Khumchari Talpahar
217 South Sabroom Srinagar Madhabnagar BFBP not approved Nil

Sl No DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHG
1 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC Tausiha SHG
2 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC Khumpoi SHG
3 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC Khasoukmoh SHG
4 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC Golap SHG
5 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC Khumsaja SHG
6 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC Khafai ma SHG
7 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC Khakchang SHG
8 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC Khumpoi SHG
9 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC Khafui SHG
10 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC Shiyarai SHG
11 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC khabakha SHG
12 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC Mulung Rawi SHG
13 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Beledi EDC Samari SHG
14 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Beledi EDC Ujani SHG
15 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Beledi EDC Anjali SHG
16 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Banabihar EDC Ranjuni SHG
17 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Banabihar EDC Patta Pati SHG
18 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Banabihar EDC Meli Jodha SHG
19 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Chandra Kumar Para EDC Saltgang SHG
20 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Chandra Kumar Para EDC Salka SHG
21 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Chandra Kumar Para EDC Yeat to be formed shortly
22 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Biswaram Para EDC Groingnangha SHG
23 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Biswaram Para EDC Khasrangha SHG
24 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Biswaram Para EDC Fainagha SHG
25 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC Baled SHG
26 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC Mile Bhaledi juda SHG
27 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC Shiv Sankar SHG
28 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC Naithok SHG
29 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC Mamita SHG
30 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC Narayan Pur SHG
31 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC sarma SHG
32 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC Happy SHG
33 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC Khakchang khumba SHG
34 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC Haru SHG
35 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC Puja SHG
36 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC  
37 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC Mile SHG
38 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Kanankta Para JFMC Rangzauhha SHG
39 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Kanankta Para JFMC Khakchang SHG
40 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Kanankta Para JFMC Madobi SHG
41 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC Ujjal SHG
42 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC Prajapati SHG
43 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC Kalpana SHG
44 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC Khakchang Sammong
45 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC Khummali SHG
46 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC Khompoi SHG
47 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC Salka SHG
48 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC Jarashree SHG
49 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC Khetra Bubar SHG
50 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Hojagiri EDC Khasurang SHG
51 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Hojagiri EDC Kumpoi SHG
52 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Hojagiri EDC Yapribaha SHG
53 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Jari Milre EDC Yapribaha SHG
54 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Jari Milre EDC Naithok SHG
55 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Jari Milre EDC "Motom
SHG"
56 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Rangajhari EDC Kaham SHG
57 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Rangajhari EDC Thangsa SHG
58 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Rangajhari EDC Kharang SHG
59 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC Khumpoi SHG
60 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC Khumber SHG
61 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC Naithok SHG
62 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC Swanamma SHG
63 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC Golap SHG
64 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC Naithokma SHG
65 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC Aichuk SHG
66 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC Bhuthuk SHG
67 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC salka SHG
68 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Ha- Khambar JFMC Yarung SHG
69 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Ha- Khambar JFMC Salthang SHG
70 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Ha- Khambar JFMC Raima SHG
71 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Karna Kishore JFMC Hapang SHG
72 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Karna Kishore JFMC Sampari SHG
73 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Karna Kishore JFMC Hambai SHG
74 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Haja Twisa JFMC Khompoi SHG
75 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Haja Twisa JFMC Raima SHG
76 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Haja Twisa JFMC Khabaksa SHG
77 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Old Dalapati JFMC Khachangma SHG
78 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Old Dalapati JFMC Hamari SHG
79 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Old Dalapati JFMC Hamjakma SHG
80 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para Dongoi SHG
81 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para Naithok SHG
82 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para Pantoi SHG
83 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para Tiyari SHG
84 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para Pantoi SHG
85 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para Juri SHG
86 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para "Khetradha
n R/Para" Khumkiyokma SHG
87 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para "Khetradha
n R/Para" "Hangyar Beangar
SHG"
88 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para "Khetradha
n R/Para" Shivali SHG
89 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para "Indrakish
ore" Khakchang SHG
90 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para "Indrakish
ore" Khumpui SHG
91 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para "Indrakish
ore" Khakwtal SHG
92 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Chandidas Khabaksa SHG
93 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Chandidas Chubalai SHG
94 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Chandidas Khakchang SHG
95 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Boalkhali Bubar SHG
96 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Boalkhali Khakchang SHG
97 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Boalkhali Bwthai SHG
98 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Madhanjoy Bobar SHG
99 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Madhanjoy Yarwng SHG
100 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Madhanjoy Siyari SHG
101 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Purba Pota
cherra" Khakwchang SHG
102 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Purba Pota
cherra" Thansa SHG
103 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Purba Pota
cherra" Chati SHG
104 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Purba Pota
cherra" Yakwrai SHG
105 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra Khaswrang Khumpui SHG
106 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra Khaswrang Hambai SHG
107 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra Khaswrang Khabaksa SHG
108 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Paschim
Potache
rra" Khabaksa SHG
109 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Paschim
Potache
rra" Yakhili SHG
110 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Potacherra "Paschim
Potache
rra" Kutal Shg
111 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "Thakurche
rra" Langiya Para SHG
112 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "Thakurche
rra" Maneu Baledi
113 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "Thakurche
rra" Chakma Beledi
114 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "Uttar Tha
kurcherra" Juno Por SHG
115 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "Uttar Tha
kurcherra" Juni Pok SHG
116 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "Uttar Tha
kurcherra" Sadhak SHG
117 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "North
Narikel
kunja" Sadhak SHG
118 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "North
Narikel
kunja" Rebang SHG
119 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "North
Narikel
kunja" Tumbaj SHG
120 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "South
Narikel
kunja" Aaja SHG
121 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "South
Narikel
kunja" Fultulani SHG
122 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma "South
Narikel
kunja" Hochpana Shg
123 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma Tuichakma Sivali Shg
124 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma Tuichakma Ujani SHG
125 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Tuichakma Tuichakma Tarun Bon SHG
126 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Hamkrai
Bodol" Bukhurwi SHG
127 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Hamkrai
Bodol" Buskang SHG
128 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Hamkrai
Bodol" Khakaham SHG
129 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Kapang
Bodol" "Khakchangma
Bodol SHG"
130 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Kapang
Bodol" Khumpui SHG
131 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Kapang
Bodol" Khumbubar SHG
132 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Raishyaba
ri Nokthai" Khumulwng SHG
133 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Raishyaba
ri Nokthai" Khumpui SHG
134 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa "Raishyabari
Proper" "Raishyaba
ri Nokthai" Motom SHG
135 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karmapara Salpaha Kolabari SHG
136 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karmapara Salpaha Kaham SHG
137 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karmapara Salpaha Khabaksa SHG
138 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Sisathai Hathai SHG
139 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Sisathai Khasithai SHG
140 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Sisathai Harung SHG
141 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Naithok Sun SHG
142 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Naithok Rabeha SHG
143 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Naithok Moon SHG
144 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karmapara Hamiyakma Khakaham
145 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karmapara Hamiyakma Phowai Kaham
146 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karmapara Hamiyakma Yapri Tansa SHG
147 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Chaskang Maiya SHG
148 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Chaskang Sraulaimo
149 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Chaskang Emang
150 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Tongthai Khumbaranjak
151 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Tongthai Khumpui
152 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Tongthai Shephali
153 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Khasrang Dongoi
154 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Khasrang Khumtuk
155 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Khasrang Tongswrang
156 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Tuiyari Uri
157 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Tuiyari Khu Taya
158 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Tuiyari Mali
159 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Lamkaham Samparoi
160 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Lamkaham Tulsi
161 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Karnamanipara Lamkaham Khasrang
162 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Yakbaksa Bwkhurwi
163 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Yakbaksa Khaswrang
164 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Yakbaksa Buber
165 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Karasmai Khatung
166 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Karasmai Khaka
167 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Karasmai Star
168 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Athukrai Tal
169 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Athukrai Chungsrang
170 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Athukrai Hamsa
171 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Khumber Aichuk
172 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Khumber Kakchang
173 Dhalai Gonda Twisa Ganganagar Ganganagar Khumber Siyari