SHG(s)

District-wise Self Help Group (SHG)

Sl. No. DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHGs
1 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Balicherra Mahamaya
2 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Balicherra Sathi
3 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Balicherra Broiraw
4 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Nabajiban Sumsouk
5 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Nabajiban Raphom
6 North Dharmanagar Dharmanagar Sanicherra Nabajiban Manna
7 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Alochaya Parbat
8 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Alochaya Sagar
9 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Alochaya Chaya
10 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Banaphul Muaihui
11 North Dharmanagar Dharmanagar Churaibari Banaphul Sanna
12 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthoi Puja
13 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthoi Alochaya
14 North Dharmanagar Panisagar Panisagar West Bilthoi Mangaldeep
15 North Dharmanagar Panisagar Panisagar Chandrahalam para Masonna
16 North Dharmanagar Panisagar Panisagar Chandrahalam para Tara
17 North Dharmanagar Panisagar Panisagar Chandrahalam para Nupuiroul
18 North Dharmanagar Panisagar Indurail Pushpamoni Para Triprasa
19 North Dharmanagar Panisagar Indurail Pushpamoni Para Pitor
20 North Dharmanagar Panisagar Indurail Rowa S.P M Annapurna
21 North Dharmanagar Panisagar Indurail Rowa S.P M Golap
22 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannai Rimhui
23 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannai Raisan
24 North Dharmanagar Panisagar Indurail Mannai Shalom
25 North Dharmanagar Panisagar Indurail Saitha CR
26 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Manna
27 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Sanna
28 North Dharmanagar Panisagar Indurail Seisimdung Balen
29 North Dharmanagar Panisagar Huplong Balidhum Khumpui Balidhum
30 North Dharmanagar Panisagar Huplong Balidhum Khumpui
31 North Dharmanagar Panisagar Huplong Boithangbari Rose
32 North Dharmanagar Panisagar Huplong Boithangbari Inthanglian
33 North Dharmanagar Panisagar Huplong Biresh para Humari
34 North Dharmanagar Panisagar Huplong Biresh para Chung Sa Sa
35 North Dharmanagar Panisagar Huplong Biresh para Mahadeb
36 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Lungbukcherra Paehui
37 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Lungbukcherra Santa
38 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Eden Rahahun Lady
39 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Eden Rahahun Eney
40 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Eden Rahahun Ehiarna
41 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Parsen Halam
42 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Parsen Arat
43 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Parsen Ranglong
44 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Tivalian Lotus
45 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Tivalian Sukhi
46 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Tivalian Lungver
47 North Dharmanagar Panisagar Bagbasa Tivalian Zoilai
48 North Dharmanagar Panisagar Jalabasa Kalagang Maa Sarada
49 North Dharmanagar Panisagar Jalabasa Kalagang Mamoni
50 North Dharmanagar Panisagar Jalabasa Kalagang Sahajahan
51 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phai Kaham Khawkchang
52 North Dharmanagar Panisagar Krishnapur Phai Kaham Salkaleam
53 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Gobindapara Chatak
54 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Gobindapara Humswakla
55 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Gobindapara Kamali
56 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tubuihatai Khakchangti
57 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tubuihatai Naithawti
58 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Tubuihatai Kamana
59 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtaihatai Khumtaiya
60 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtaihatai Nathak
61 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Khumtaihatai Rupa
62 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikhyaram para Rani
63 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikhyaram para Mali
64 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchancherra Brikhyaram para Lily
65 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandra Para Khat Haiham
66 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandra Para Hamlai
67 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Birchandra Para Birchandra
68 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lonkadhar Para Khumba
69 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lonkadhar Para Saria
70 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Lonkadhar Para Snungkta
71 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Maulyaram Para Yaprikta
72 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Maulyaram Para Tangkrung
73 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Maulyaram Para Khahamti
74 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Twisa Maya
75 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Twisa Chongsnam
76 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Twisa Salaisoing
77 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Bitrasur Buddhust
78 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Bitrasur Maya
79 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Bitrasur Hamsukti
80 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Nibir Ujana
81 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Nibir Samari
82 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Nibir Nijeni
83 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Uriham Para Joba
84 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Uriham Para Phaikta
85 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Uriham Para Tangphang
86 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Thaiphulong Hatai Khunati
87 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Thaiphulong Hatai Khumtoiya
88 North Kanchanpur Kanchanpur North Laljuri Thaiphulong Hatai Khumphui
89 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupatacherra Sadak
90 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupatacherra Dudhuk
91 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Upper Dupatacherra Sadarak
92 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Surki Haduh Chongsnam
93 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Surki Haduh Khakchang
94 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Surki Haduh Chongthakti
95 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jariham Khumphui
96 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jariham Salka
97 North Kanchanpur Kanchanpur Kanchanpur Jariham Yarung

Sl. No. DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHGs
1 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Twisa Chaskang
2 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Twisa Yaphang
3 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Twisa Yaprikaham
4 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Keltang Twisa Khakhomthai
5 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang Kwthar
6 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang Pantwi
7 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Khakchang Sampari
8 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Ranjchak Bolong Thalai
9 Unakoti Kumarghat Kumarghat Damdum Ranchak Bolong Hakta
10 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Banaraj Satlai
11 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Banaraj Lumngkum
12 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Green gold Damna
13 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Green gold Varna
14 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Green gold Anshang
15 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sunder van Jeevan saathi
16 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sunder van Pari
17 Unakoti Kumarghat Kumarghat Atharamuri Sunder van Basanti
18 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Subaj Banani Subaj
19 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Subaj Banani Banani
20 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Subaj Banani Surakhya
21 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banashree Bhumika
22 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banashree Barsha
23 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banashree Amrika
24 Unakoti Kumarghat Kumarghat Fatikroy Banashree Bharat Mata
25 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha Uri
26 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha Sitri
27 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha kchangku
28 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha Tangphi
29 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha Khumphui
30 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha Naiuthau
31 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Chnadrakha Phaingnang
32 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu Ch. Para Yaphang
33 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu Ch. Para Khumtwiya
34 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Sadhu Ch. Para Khumali
35 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi Lembai
36 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi Tuidulna
37 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Naitakbi Khathainai
38 Unakoti Kumarghat Kumarghat Betcherra Buddha Valley Doolvi
39 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Sonaram Para Khumber
40 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Sonaram Para Khakchang
41 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Sonaram Para Deba
42 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Gobindabari Khumchar
43 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Gobindabari Naithou
44 Unakoti Kumarghat Petcherthal Nabincherra Gobindabari Hathai
45 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Moracherra Toiphang
46 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Moracherra Naithou
47 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Moracherra Khumphang
48 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Brukami Sefhali
49 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Brukami Khumsang
50 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Brukami Khumsha
51 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Seba Ch. Para Naisou
52 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Seba Ch. Para Faikaham
53 Unakoti Kumarghat Petcherthal Andhercherra Seba Ch. Para Seba
54 Unakoti Kumarghat Petcherthal Baghaicherra Egattor Ranjuni
55 Unakoti Kumarghat Petcherthal Baghaicherra Egattor Mili Jey
56 Unakoti Kumarghat Petcherthal Baghaicherra Egattor Somar
57 Unakoti Kumarghat Petcherthal Baghaicherra Baghaicherra Joy guru
58 Unakoti Kumarghat Petcherthal Baghaicherra Baghaicherra Ashirbad
59 Unakoti Kumarghat Petcherthal Baghaicherra Baghaicherra Ghiha Badhu
60 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Kamalapur Ujani
61 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Kamalapur Sadhakrak Ful
62 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Kamalapur Kamalapur
63 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Kamalapur Samari
64 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Udandi Dolbi
65 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Udandi Rini
66 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Udandi Gulbi
67 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Ujan baghaicherra Sajana
68 Unakoti Kumarghat Petcherthal Petcherthal Ujan baghaicherra Sajhim
69 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Umanjoy Para Khakchang
70 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Umanjoy Para Shanti
71 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Mathura Para Changkta
72 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Mathura Para Thaipahang
73 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Mathura Para Mathura Para
74 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Panbagan Fathoi
75 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Panbagan Chungkta
76 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Panbagan Khumpoi
77 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Joymoni Para Naithou
78 Unakoti Kumarghat Machmara Balanalcherra Joymoni Para Kasham
79 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Sakhya adam Somari
80 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Singharam Para Salka
81 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Singharam Para Salthang
82 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Dhananjoy Para Salang
83 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Dhananjoy Para Kahamti
84 Unakoti Kumarghat Machmara Bhati Machmara Dhananjoy Para Naithaiti
85 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Chong Chong Florina
86 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Chong Chong Mijani
87 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Ramdula Para Khasnam
88 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Ramdula Para Wainsok
89 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dangarai Para Saral
90 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dangarai Para Chongsnam
91 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dangarai Para Khum Mali
92 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dangarai Para Thang Lai Motha
93 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dalam Para Khabaha
94 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Dalam Para Sanati
95 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Bairagi Para Kau Baha
96 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Bairagi Para Tangsrana
97 Unakoti Kumarghat Machmara Krishnatilla Bairagi Para Tang Phang
98 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari Sakbuk
99 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari Thlangbuk
100 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Tailenbari Jagra
101 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari Yapriskang
102 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari Nayan
103 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Shivbari Madhabi
104 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland Shyama Prasad Mukharjee
105 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland Glory
106 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Greenland N-Sister
107 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Madhumakshi
108 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Bas samridhi
109 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Loknath
110 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Bannaparni Surakhya
111 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Pratiba
112 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Paribesh Surekhya
113 Unakoti Kailashahar Gournagar Jalai Butuihill Banayan Surakhya
114 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Rachitilla Joba
115 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Rachitilla Puja
116 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Rachitilla Sahiya
117 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Rachitilla Bhabani
118 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Mundaline Maa Tara
119 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Mundaline Mangola
120 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Mundaline Ankur
121 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Mundaline Laxmi
122 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Judamoni Para Watwi
123 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Judamoni Para khakchang
124 Unakoti Kailashahar Chandipur Dhanbilash Judamoni Para Khabaksa

SL No. DMU SDMU RMU Beat Name of JFMCs Name of SHGs
1 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai Khabaksha
2 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai Taishikang
3 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hadrai Hamari
4 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Hawaibari  
5 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari Khatungma
6 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari Mari Bodal
7 Khowai Teliamura Teliamura Baramura Sardukarkari Yapri Kwatal
8 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Madhya Krishnapur Sanghati
9 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Madhya Krishnapur Surjamukhi
10 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur Banamali
11 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur Sabuj Alu
12 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Uttar Krishnapur Barnali
13 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Padda
14 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Mukta
15 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Ashirbad
16 Khowai Teliamura Teliamura Teliamura Laxmipur Jaba
17 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Seven Sister
18 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Saboj
19 Khowai Teliamura Teliamura Duski Salkaham Aishwrang
20 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Yarong Bodal
21 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Bukhurai Bodal
22 Khowai Teliamura Teliamura Duski Jorakaham Gulab
23 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Kaithorai Hamchjak Bodal
24 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Kaithorai Khumali Bodal
25 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Matai Para Tongkaham
26 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Matai Para Khumpui Bodal
27 Khowai Teliamura Kalyanpur Kalyanpur Yakhrai Bodal  
28 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal Khelenbar Bodal
29 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal Hamkrai Bodal
30 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Bolong Hamkrai Bodal Yaprikwtal Bodal
31 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal Athokiri Bodal
32 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal Thomthum Bodal
33 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Khabaksa Bodal Nukhung Bodal
34 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Lokuhamkrai Bodal Pahor Bodal
35 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Lokuhamkrai Bodal Kaham Bodal
36 Khowai Teliamura Mungiakami Mungiakami Kwtal Bodal  
37 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol Niwar
38 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol Singha
39 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Marthandol Munka
40 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Aitorma Bodal Khum
41 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Aitorma Bodal Kwtal Bodal
42 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal Biskikwtal SHG
43 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal Sisanai SHG
44 Khowai Teliamura Mungiakami Kakracherra Rwngsakha Bodal Wansuknai SHG
45 Khowai Teliamura Mungiakami Haludiachara Singna Dowl  
46 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal Thansa Bodal
47 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal Khaswrang Bodal
48 Khowai Teliamura Mungiakami Maharanipur Lamsokjak Bodal Salswkang Bodal
49 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal Khumpui
50 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal Sampari
51 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yeakbaksa Bodal Krishnamani Bodal
52 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak Khumber SHG
53 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak Twisa SHG
54 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Salkiyokjak Taal SHG
55 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamkrai Bodal Saal SHG
56 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamkrai Bodal Laisa SHG
57 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal Twimokh
58 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal Bolongsikla Bodal
59 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Yaprikwtal Bodal Lunghwi Bodal
60 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Salka Bodal
61 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Salthang Bodal
62 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Khumtaya Bodal
63 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khatansa Bodal Khakchung Bodal
64 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Triprabasti Tang Baksa SHG
65 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Triprabasti Khumber SHG
66 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khakaham Aichuk SHG
67 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Khakaham Aitorma SHG
68 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal Barsa SHG
69 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal Gulap SHG
70 Khowai Teliamura Mungiakami Atharamura Hamari Bodal Siyari SHG
71 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chubanai Bodal  
72 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chakmaghat Joyram SHG
73 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Chakmaghat Loknath SHG
74 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal Twiphang Bodal
75 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal Twithampui Khabaksha Bodal
76 Khowai Teliamura Mungiakami Chakmaghat Tuidolnai Bodal Hamjakma
77 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Bongshimukha  
78 Khowai Teliamura Mungiakami Nugraipara Thaipungbil  
79 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Joybaba Lokhnath
80 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Moon bodal
81 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Kwsrang bodal
82 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Agarchandra Debbarma Khabaksa bodal
83 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Khakaham bodal
84 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Jora Kaham Bodal
85 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Paiphailaiya
86 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Achal SHG
87 Khowai Khowai Tulashikhar Asharambari Bidyabil JFMC Kwtal Bodal
88 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Rosomala Debbarma JFMC Naithok Bodal SHG
89 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Rosomala Debbarma JFMC Joy Maa SHG
90 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC Chwngsaka
91 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC Khathancha SHG
92 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Bolong Swnamnai JFMC Khabaksa Bodal SHG
93 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Thancha JFMC Kaham Bodal
94 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Thancha JFMC Kwtal Bodal
95 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Khabaksa JFMC Tong Kwtal
96 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Khabaksa JFMC Chwngsajak SHG
97 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Yapribaksa  
98 Khowai Khowai Tulashikhar Gopalnagar Maharaja Bir Bikram  
99 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Samung Kaham Bodal  
100 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Lamphunwknai  
101 Khowai Khowai Tulashikhar Champahour Yapri kwtal Bodal  
102 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani Hangra Bodal
103 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani Hapung Hathai
104 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari South Gayamani Yapribaksa Bodal
105 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari Bhupendra D/B Chungcasa
106 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari Bhupendra D/B Keyukha Bodal
107 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari North Gayamani Khabaksa Bodal
108 Khowai Khowai Padmabil Hazaribari North Gayamani Yapri Bodal
109 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ramdayalbari Jobab Bodal
110 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ramdayalbari Thentrai Bodal
111 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Arunjoy Khatansa Bodal
112 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Arunjoy Mwchang Bodal
113 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ratiranjan Chungcasa
114 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Ratiranjan Tuimuk Bodal
115 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Jogendra Smriti Thansa Bodal
116 Khowai Khowai Padmabil Paglabari Jogendra Smriti Khumtaya Bodal
117 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Upendra V-SHG
118 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Upendra Golapi SHG
119 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Krishna D/B Khatansa Bodal
120 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Krishna D/B Sisakha
121 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Hridoy Chowdhury Hamari Bodal
122 Khowai Khowai Padmabil R.C Ghat Hridoy Chowdhury Hamdi Bodal
123 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Bagabil Khumaly
124 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Bagabil Golap Bodal
125 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Hakwithang Khatansa Bodal
126 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Sandhuk Hamkri Khumpui Bodal
127 Khowai Khowai Padmabil Belcharra Dhaniram D/B Gulap Bodal

SL No DMU SDMU Range Beat Name of the JFMC Name of the SHG
1 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Bubar
2 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Hamari
3 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Yaphang
4 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Khuber
5 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Thansa
6 West Mandwi Mandwi Burakha Kathiram Bari Khakchang
7 West Mandwi Mandwi Burakha Kathiram Bari Yapri baksa
8 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Brigudas Bari Bwthai Kaham
9 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Brigudas Bari Mai Bwtang
10 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Dumti para Chengsama
11 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Raktiacherra Sanja
12 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Raktiacherra Nusery
13 West Mandwi Mandwi Manikung Sichadi Bowthai
14 West Mandwi Mandwi Manikung Sichadi Rang Gola
15 West Mandwi Mandwi Manikung Sichadi Yapri thansa
16 West Mandwi Mandwi Manikung Manikung Kami Twimuk
17 West Mandwi Mandwi Manikung Manikung Kami Yarwng
18 West Mandwi Mandwi Manikung Twikalai Kami Sichakaha
19 West Mandwi Mandwi Burakha Shibnagar Larima
20 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Khumber
21 West Mandwi Mandwi Burakha Burakha Kami Thansa
22 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Sinai Kami Taukching Bodol
23 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Sinai Kami Taujung
24 West Mandwi Mandwi Raktiacherra Sinai Kami Khurmu Bodol
25 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Chamathwi badal
26 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Khakaham bodol
27 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Hamjwk badal
28 West Mandwi Champaknagar Belbari East Belbari Parija badal
29 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Khaswrang badal
30 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Salka Bodol
31 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Khumbar bodol
32 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Chumui badal
33 West Mandwi Champaknagar Belbari Gangiya Twisa Twisa badal
34 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa Twisa badal
35 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa Naithok Badal
36 West Mandwi Champaknagar Belbari Bamsree Twisa Bwrai phonkrak badal
37 West Mandwi Champaknagar Champaknagar K.c para Khapang Bodol
38 West Mandwi Champaknagar Champaknagar K.c para Khakchangma Bodol
39 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Yapri Thansa
40 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Rangchak Bodol
41 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Kha thansa
42 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Laisa Bodol
43 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Thansa Bodol Khabaksa Bodol
44 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai Salsampili Bodol
45 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai Smai Bodol
46 West Mandwi Champaknagar Champaknagar Hamkrai Sampari
47 West Mandwi Champaknagar Champabari R.c para Wansukma Kwtal
48 West Mandwi Champaknagar Champabari R.c para Khum sarik Bodol
49 West Mandwi Champaknagar Champabari R.c para Goapi Bodal
50 West Mandwi Champaknagar Champabari Narangbari Khumbar badal
51 West Mandwi Champaknagar Champabari Bardwal Khawrang Bodol
52 West Mandwi Champaknagar Champabari Deven Twisa Phanbaksa Bodol
53 West Mandwi Champaknagar Champabari Deven Twisa Yakbaksa Bodol
54 West Mandwi Champaknagar Champabari Emmanul Twisikam Bodol
55 West Mandwi Champaknagar Champabari Emmanul Piyari Bodol
56 West Mandwi Champaknagar Champabari Emmanul Khumpui Bodal
57 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Athukiri Baksha
58 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Athukiri Thansa Motha
59 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Khathansa Motha
60 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Lamako Bodal
61 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Jorakwtal Tiyari
62 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Hataikator Dugrai
63 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Hataikator Lamkwtal
64 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyari Mairang Risha
65 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyari Mairang Hamare Bodal
66 West Sadar Subalsing Dumrakaridak Tiyari Mairang Naicol
67 West Sadar Subalsing Simna Purbasimna Chengshama
68 West Sadar Subalsing Simna Purbasimna Aiswrang
69 West Sadar Subalsing Simna G.C Para Thansa 2
70 West Sadar Subalsing Simna Swalkwtal Khabaksa Bodal
71 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka Salka
72 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka Chwngsasa Bodal
73 West Sadar Subalsing Kambukcherra Salka Khakwchang
74 West Sadar Subalsing Kambukcherra Haref kator Yakhwrai
75 West Sadar Subalsing Kambukcherra Haref kator Twimuk
76 West Sadar Subalsing Kambukcherra Haref kator Yaprikwtal
77 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra Khumpui
78 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra Twimari
79 West Sadar Subalsing Kambukcherra Kambukcherra Mukhthang
80 West Sadar Subalsing Subalsing B.C Para Bubar
81 West Sadar Subalsing Subalsing B.C Para Langma
82 West Sadar Subalsing Subalsing B.C Para Lotus
83 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang Hamkrai
84 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang Pohor
85 West Sadar Subalsing Subalsing Kwswrang Aishri
86 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Pirkha Khabaksa
87 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Pirkha Yakhili
88 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Masrai Yakhilik
89 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Masrai Khaswrang
90 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Masrai Yapri Thansa
91 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Khumtoya
92 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Pamtwi
93 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Ganthalwng Thansa
94 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Tentikhar Khumbar
95 West Sadar Subalsing Ramsankar Para Tentikhar Swrang
96 West Sadar Subalsing Chandpur Twimatai Hatal Bodal
97 West Sadar Subalsing Chandpur Twimatai Khaphang
98 West Sadar Subalsing Chandpur Twisamungkurui Yapri Thansa
99 West Sadar Subalsing Chandpur Khengra Para Mwkumu
100 West Sadar Subalsing Chandpur Khengra Para Khabaksa
101 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari Maithang
102 West Sadar Subalsing Chandpur Hamari Twimuk
103 West Sadar Subalsing Chandpur Jamilwng Khakham Bodal

SL No DMU Name SDMU Name Range Name Beat Name JFMC Name SHG formed(SCATFORM)
1 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Chandulkami Netaji Subash
2 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Chandulkami Surya
3 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Chandulkami Chini-Yeakpai
4 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Harichadhumkrai
5 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Janakalyan Ujjal
6 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Agragami Khelang bar
7 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Agragami Madhuti Rapasree
8 Sepahijala Sonamura Melaghar Bairagibazar Indrakumar para Khapang khachang
9 Sepahijala Sonamura Kathalia Dhanpur Sonapur Swami Vivekananda
10 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Sabujdeep Krishna Bandhu
11 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Sabujdeep Alo SHG
12 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Maitri Ekata SHG
13 Sepahijala Sonamura Kathalia Masima Banakalyan Sachin Dev Barman SHG
14 Sepahijala Sonamura Kathalia Masima Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Rani Lakshmibai SHG
15 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Rabithakur Ramthakur
16 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Rabithakur Kalpataru
17 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Sanghati Gitanjali
18 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Sanghati Joyram
19 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Sanghati Agnikanya
20 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Kamalnagar Sabuj sathi
21 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Kamalnagar Parbati
22 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Anandanagar Sanghati
23 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Bijoynagar Gouriya
24 Sepahijala Sonamura Boxnagar Ashabari Ashabari Jamuna SHG
25 Sepahijala Sonamura Boxnagar Ashabari Rahimpur
26 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Manikyanagar Akata Mahila Dal
27 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Manikyanagar Sri Laxmi
28 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Manikyanagar Joygopal Mahila dal
29 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Kalshimura Sri Krishna
30 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Kalshimura Asha
31 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Putia Ujjal
32 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Veluarchar Bharat mata
33 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Dayalpara
34 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra N. kalamchowra Dindayal Upadhyay mahila dal
35 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra N. kalamchowra Sunflower
36 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra S. kalamchowra Joyguru
37 Sepahijala Sonamura Boxnagar Matinagar Matinagar Nageswar
38 Sepahijala Sonamura Boxnagar Matinagar Panchnalia Khumpui
39 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma Swmai SHG
40 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma Manthai SHG
41 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma Rangbwma SHG
42 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Patirai Bodol Thansa SHG
43 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka Malima
44 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka Tiyari
45 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka Yapri
46 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan Pantwi
47 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan Kherengbar
48 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan Twisa
49 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma Khwmtoya
50 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma Yapri
51 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma Khumbari
52 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol Khumber
53 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol Chungsajak
54 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol Surang
55 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Amarendranagar Mari
56 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Amarendranagar Khatansa
57 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul Holongthai
58 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul Aitorma
59 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul Yaphang
60 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Dingroi Rose
61 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Pravapur Khumber
62 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Pravapur Khathangsa
63 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur Bubar
64 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur Khum
65 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur Yapiri kwatal
66 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal Mailuma
67 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal Homuchang
68 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal Khuluma
69 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai Khaswrang
70 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai Hamari shg
71 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai Swmai SHG
72 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Zarzui Dinthar
73 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Zarzui Rongona
74 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Vasaitipu
75 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Tarapadabari Chati
76 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Tarapadabari Thangcha
77 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Tarapadabari Kwatal
78 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Pathaliaghat Khumber
79 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Pathaliaghat Risha
80 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Pathaliaghat Athukiri
81 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Goliraibari Surjamukhi
82 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Goliraibari Chandramukhi
83 Sepahijala Bishalgarh Charilam Charilam Bangshibari Yapiri

SL No DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHG
1 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Rose
2 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Atharlampuui
3 Gomati Udaipur Killa Killa Sinsat Komthar
4 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar Jui
5 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar Khumpui
6 Gomati Udaipur Killa Killa Manthar Adhik
7 Gomati Udaipur Killa Killa Naharmabadal Naimung
8 Gomati Udaipur Killa Killa Thumbari Surja
9 Gomati Udaipur Killa Khupilong Longdhor Lamdik
10 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandacherra Kalsen Rui
11 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandacherra Ringmo
12 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandacherra Ramthar
13 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandacherra Lamthar
14 Gomati Udaipur Killa Khupilong Thandacherra Molong Thar
15 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Chhankhola Autha
16 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Chhankhola Rizino
17 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini Moon Light
18 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini Jaiparna
19 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Puskini Khwamna
20 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Mohankanta Milon
21 Gomati Udaipur Killa Uttar Baramura Mohankanta Khawthar
22 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar SukMohan Rowsongna
23 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar SukMohan Burdhirojama
24 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar Omlakbari Sunlight
25 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life Rimiltawang
26 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life Rychangno
27 Gomati Udaipur Killa Nitya Bazaar New Life Ryhoino
28 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Lailak Mulung Rwi
29 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Lailak Singna
30 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Y-Ghati Jaipar
31 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Salukdoy
32 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Munka
33 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Agachaimarua Bunglawi
34 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Atharabola Santi
35 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Atharabola Naithok
36 Gomati Udaipur Killa T.C Bari Atharabola Khumber
37 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Joychandra Para Khakklai
38 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Joychandra Para Khakchang
39 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka Khachuk
40 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka Khasmai
41 Gomati Amarpur Amarpur Sarbong Salka Twisarangjak
42 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari Kalajhari
43 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari Satangrai
44 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Kalajhari Salka
45 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Samal twisa Khaphuik
46 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Samal twisa Tuisa
47 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moni RF Rose
48 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moni RF Tuiphang
49 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Tausiha Moni RF Khakhom
50 Gomati Amarpur Amarpur Kalajhari Khasmai Not formed
51 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara Shivali
52 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara Kabita
53 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Bhomrachara Gita
54 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal Pamtwi
55 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal Khakwchang
56 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Khedarnal Mwchang
57 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh Shanti
58 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh Kiran
59 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Lebacharamukh Naithak
60 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara Khumpui
61 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara Nandaraipara
62 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Labaraipara Kaham
63 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma Naithak
64 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma Khasrang
65 Gomati Amarpur Amarpur Nutanbazar Purba Duluma Tangmongkta
66 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para Khunati
67 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para Yapri
68 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Sarbajoy Para Samari
69 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa Kurak
70 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa Itorma
71 Gomati Amarpur Amarpur Dalak Chanduk Twisa Yafung
72 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang Chungsnam
73 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang khakchanglaima
74 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khakchang Khaphurlaima
75 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khabaha Flower
76 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Khabaha Melody Queen
77 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera Aamlai Phang
78 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera Purbadi Mohila
79 Gomati Amarpur Amarpur Amarpur Tawbera Saryau
80 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Naithok
81 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Khatong
82 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Emkhakaham
83 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Humbai
84 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Ganda Twisa Salkaham
85 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para Kuchungti
86 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para Pilat
87 Gomati Amarpur Amarpur Bampur Bankarai Para Duinik
88 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara Yeapribaksa
89 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara khatansha
90 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Kunarampara Naharmong
91 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Tangpaiya Mwito SHG
92 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Tangpaiya Rangchak
93 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Atharamura chasamong
94 Gomati Amarpur Ampi Ekjanchara Atharamura khachangmong
95 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi Bwksurwi Mahila Dol
96 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi Mwchang Mahila Dol
97 Gomati Amarpur Ampi Ampi Nelsi Twimuk Bwrwi Bodol
98 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami khumtaya Mohila dol
99 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami Sisakha mohila dol
100 Gomati Amarpur Ampi Ampi Tentui Kami Yaphang Bwrwi Bodol
101 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Khumber
102 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Kwswrang mahila Dal
103 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Hamkrai Bwrwi Bodol
104 Gomati Amarpur Ampi Ampi Serthum Awtha Bwrwi Bodol
105 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher Lamtharbwri Bodol
106 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher Malakna Nupang Dal
107 Gomati Amarpur Ampi Ampi New Boncher Anhwi Nupang Dal
108 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai Hamari
109 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai Khakolok
110 Gomati Amarpur Ampi Chechua Kamalai Yaprikatal
111 Gomati Amarpur Ampi Chechua Nagarai Bangsi Champa Mahila Dal
112 Gomati Amarpur Ampi Chechua Nagarai Bangsi Kurai Mahila Dol
113 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Roroi Mahila Dal
114 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Adik Mahila Dal
115 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Vasti Mahila Dal
116 Gomati Amarpur Ampi Chechua Marua Colony Athar Bwrwi Bodol
117 Gomati Amarpur Ampi Taidu Lungfung Risin Jalai
118 Gomati Amarpur Ampi Taidu Lungfung Ranennw
119 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Khachuksa Bwrwi Bodol
120 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Khatansa Bwrwi Bodol
121 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Khabaksa Mahila Dol
122 Gomati Amarpur Ampi Taidu Punlonga Bwkhwrwi Bwrwi Bodol
123 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para Sampari Bwrwi Bodol
124 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para Lily Bwrwi Bodol
125 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Harung Para Maime Bwrwi Bodol
126 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ruhida & Rajaram Khatang Bwrwi Bodol
127 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ruhida & Rajaram Madhobi Bwrwi Bodol
128 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para Hatai Bwrai Bodol
129 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para Tambuk Bwrwi Bodol
130 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Bata Para Golap Bwrwi Bodol
131 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Enthei Nupang Dal
132 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Pohor Bwri Badal
133 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Asha Mahila Dal
134 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Singna Nupang Dal
135 Gomati Amarpur Ampi Chankhala Ramthwk Mulung Roy Nupang Dal
136 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha 20 Kilo Naithok Bwrwi Bodol
137 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha 20 Kilo Khasrang Bwrwi Bodol
138 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka Khumber
139 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka khachuk Bwrwi Bodol
140 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka Khabaksa Bwrwi Bodol
141 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Salka Fuwamgkechang
142 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang Chengthar Bwrwi Bodol
143 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang Rosha Nupang Dal
144 Gomati Amarpur Ampi Dhanlekha Lungthang Artik Belkai
145 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Sabuj banani Sunflower
146 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Sabuj banani Jasmine
147 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Sabuj banani Rose
148 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Swapner Sabuj Khakaham
149 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Swapner Sabuj Kwchang SHG
150 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Santipara Purnima SHG
151 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Santipara Shiuli SHG
152 Gomati Karbook Karbook Jatanbari Santipara Uri SHG
153 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Chungkta
154 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Tangkta
155 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Faikaham
156 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Durparai para Twisok
157 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jugendra para Nijum SHG
158 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jugendra para Soduk SHG
159 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para Hamjakma SHG
160 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para khakchangma SHG
161 Gomati Karbook Karbook Bairagi dokan Jangi Das Para Khumpui
162 Gomati Karbook Karbook Lowgang Hamkrai Rani
163 Gomati Karbook Karbook Lowgang Hamkrai Khabaha
164 Gomati Karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara Hamari
165 Gomati Karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara Yapri
166 Gomati Karbook Karbook Lowgang Satarai Uchuipara Gulap
167 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok Khathangsha
168 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok Sampaul
169 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Bolong naithok Yakbaha
170 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Patichari Khumpui
171 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Patichari Khumtya
172 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Patichari Risha
173 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran Salka
174 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran Naithok
175 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Nabajagaran Khabaksa
176 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Toifang
177 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Molsoi
178 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Twisa
179 Gomati Karbook Karbook Bhagawantilla Pilanjoy Para Khumtu
180 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari Pantwi
181 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari Kherengbar
182 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Debi chari Bochok
183 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Khumbar
184 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Khathangsa
185 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Khumpui Paithak
186 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Yapri kwtal Khafur
187 Gomati Karbook Karbook Jalaya Bazar Yapri kwtal Mwchang SHG
188 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para Karmati
189 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para Hamjakma Badal
190 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Mandirghat Para Yalouk Badol
191 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Naithak
192 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Mwchang
193 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Rasnadhan Para Bokakaham
194 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Chapling Cherra Chwlin Tisanai Chati
195 Gomati Karbook Tirthamukh Mandirghat Chapling Cherra Naimwngthangnai Badal
196 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Baiddya Charri Yapri Thansa
197 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Baiddya Charri Kha Kwsrang
198 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Aaranga Oh Rangchak
199 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Swam Twisa Khakchang
200 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Swam Twisa Maa Ganga
201 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Twibaglai Dal Thansa
202 Gomati Karbook Tirthamukh Tirthamukh Twibaglai Jora Kwatal
203 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil Lamakaham
204 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil Salkaham
205 Gomati Karbook Silachari Ailmara Barbil Rima
209 Gomati Karbook Silachari Ailmara Aloran
210 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Agmuli Junpor (TRLM)
211 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Agmuli Parad (TRLM)
212 Gomati Karbook Silachari Ailmara Chakma Agmuli Purnima Sadak (TRLM)
213 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa Welcome
214 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa Khakchang
215 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Chelakappa Khalkatal
216 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Kaptali Khumpai (TRLM)
217 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Kaptali Gulab (TRLM)
218 Gomati Karbook Silachari Bagachatal Kaptali Khawa Rang (TRLM)
219 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarnapara Khachuk
220 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarnapara Naithokma
221 Gomati Karbook Silachari Suknachari Meghabarnapara Angmrangkhengsa
222 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Aakata
223 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Sapna
224 Gomati Karbook Silachari Suknachari Hazachari Ujala
225 Gomati Karbook Silachari Suknachari Larong Larang (TRLM)
226 Gomati Karbook Silachari Suknachari Larong Rupa (TRLM)
227 Gomati Karbook Silachari Suknachari Nabachndra Para
228 Gomati Karbook Silachari Silachari Silaguha Khumtwissa
229 Gomati Karbook Silachari Silachari Silaguha Rose
230 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjalima Chungsa (TRLM)
231 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjalima Kaifor (TRLM)
232 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa New Gunjalima Hamsa (TRLM)
233 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Deshram Khamar Para Mwchang (TRLM)
234 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Deshram Khamar Para Emang (TRLM)
235 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Deshram Khamar Para Khakchang (TRLM)
236 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Pothaschari Salka (TRLM)
237 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Pothaschari Maa Manasha (TRLM)
238 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Pothaschari Laxmi (TRLM)
239 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Annabandu Para Machangti (TRLM)
240 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Annabandu Para Sak Bay Sakbaksa (TRLM)
241 Gomati Karbook Silachari Ghorakappa Annabandu Para Khumsari (TRLM)

SL No DMU SDMU RMU BEAT JFMC Name of SHG
1 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra Khakchang
2 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra Kanyali
3 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Laxmicherra Thangsa
4 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Vaktiram Laxmi
5 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Vaktiram Khasrang
6 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Yakalam Desharai
7 South Bagafa Bagafa Laxmicherra Yakalam Yaprikta
8 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam Khumpui
9 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam Titli
10 South Bagafa Bagafa Bagafa Raikalam Antara
11 South Bagafa Bagafa Bagafa Twichoma Toifak Tarma
12 South Bagafa Bagafa Bagafa Twichoma Shefali
13 South Bagafa Bagafa Bagafa Pariborton Phaima Kaham
14 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Jaba Kushum
15 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Jora Munda
16 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Mahila Mondal
17 South Bagafa Bagafa Bagafa Agragati Padma Kusum
18 South Bagafa Bagafa Santirbazar Swrangdi Rangchak Motha
19 South Bagafa Bagafa Santirbazar Swrangdi Malibar
20 South Bagafa Bagafa Santirbazar Santikami Madhabi
21 South Bagafa Bagafa Santirbazar Santikami Tripureswari
22 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Omshanti
23 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Namah Shivay
24 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Hari
25 South Bagafa Bagafa Santirbazar Pragati Om Ganesaya
26 South Bagafa Bagafa Devipur Pratirai Tuisamung
27 South Bagafa Bagafa Devipur Pratirai Monai
28 South Bagafa Bagafa Devipur Pratirai Chowngsha
29 South Bagafa Bagafa Devipur Yaprikta Chini Korang
30 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai Goutam Budda
31 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai Joy mata
32 South Bagafa Bagafa Devipur Kamihumkrai Shiv shakti
33 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha Joykachhap
34 South Bagafa Bagafa Devipur Kokbang Motha Joy kusum
35 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa Rojoni
36 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa Khom ful Boroi Motha
37 South Bagafa Bagafa Manpathar Valasa Yarung
38 South Bagafa Bagafa Manpathar Taj Crobong
39 South Bagafa Bagafa Manpathar Taj Chandan
40 South Bagafa Bagafa Manpathar Takma Khasuk
41 South Bagafa Bagafa Manpathar Takma Rose
42 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari Puntoi
43 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari Joba
44 South Bagafa Bagafa Patichari Patichari Bubar
45 South Bagafa Bagafa Patichari Twisawaklou Khumpui Badal
46 South Bagafa Bagafa Patichari Twisawaklou Naithok
47 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Ambuchai Padma Mohila Dal
48 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara Om Namah Shivay
49 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara Bharat Mata
50 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Gaburchara Tripurasundari
51 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati Sampriti
52 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati Laxmi
53 South Bagafa Hrishyamukh Ratanpur Sanghati Sathi
54 South Bagafa Hrishyamukh Motai Joykatpur Khumpai Mahila Dal
55 South Bagafa Hrishyamukh Motai Joykatpur Siyari
56 South Bagafa Hrishyamukh Motai Mohininagar Golapi Mohila Dal
57 South Bagafa Hrishyamukh Motai Bhatubari Baba Garia
58 South Bagafa Hrishyamukh Motai Bhatubari Reshma
59 South Bagafa Hrishyamukh Nalua West Takka Golap Mohila Dal
60 South Bagafa Hrishyamukh Nalua West Takka Bharat Mata
61 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Lama Kahum Thangsa
62 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Lama Kahum Talnipohor
63 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Naya Bari Hamjakma
64 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Naya Bari Machanma
65 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur Puja
66 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur Satyanarayan
67 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Joypur Mandira
68 South Bagafa Hrishyamukh Nalua Krisnanagar Tripureswari
69 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Malambari Sisaka
70 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Dalia
71 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Tongthokma
72 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Monirampur Santikali
73 South Bagafa Hrishyamukh Malambari Sonaibari
74 South Bagafa Hrishyamukh Hrishyamukh Maa Bankumari Tripureswari
75 South Bagafa Hrishyamukh Hrishyamukh Maa Bankumari Jaba
76 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para
77 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para katal
78 South Bagafa Kakulia Srikantabari Kastakumer para Khumpoi
79 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar Kwaifangkhachang
80 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar Kwaigangmwchang
81 South Bagafa Kakulia Srikantabari Pohar Naithok
82 South Bagafa Kakulia Srikantabari Hakchal Tiyari
83 South Bagafa Kakulia Srikantabari Hakchal Thansa
84 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Pantui
85 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Shampari
86 South Bagafa Kakulia Muhuripur Kathalia Hamjakma
87 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok Raikchak
88 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok Sunflower
89 South Bagafa Kakulia Kalashi Twisawatalok Urimba
90 South Bagafa Kakulia Kalashi Khumthaima
91 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Modina
92 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara khumbar
93 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Khumtwisa
94 South Bagafa Kakulia Abhanga South hichachara Kwthar
95 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari Mwchang
96 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari Kwchang
97 South Bagafa Kakulia Abhanga Sachirambari Yapri
98 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak Dip
99 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak Maa Durga
100 South Bagafa Kakulia Abhanga Madhya Pillak Maa Laxmi
101 South Bagafa Kakulia Manirambari Khakaham Red Rose
102 South Bagafa Kakulia Manirambari Khakaham Logesang
103 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha Khakchangma
104 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha khelange Bowba
105 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha Shampari
106 South Bagafa Kakulia Manirambari Khorangbaksha Khumpuibowba
107 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha Motha
108 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha Golapi
109 South Bagafa Kakulia Manirambari Thangsha Twisha
110 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati Jui
111 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati Lily
112 South Bagafa Kakulia Kakulia Khunati Lotus
113 South Bagafa Kakulia Kakulia Sakyamuni Sakyamoni
114 South Bagafa Kakulia Kakulia Sakyamuni Modhu mog para
115 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Salka
116 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Sampari
117 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Risha
118 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Khumpui
119 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Machang
120 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Naithok
121 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Phul Kumari Mahila Dal
122 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Khusi
123 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Bukhrwi
124 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Khumpui
125 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Drupadi
126 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Hamarai
127 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati khumbar
128 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Athukri
129 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Humcha
130 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khakchang
131 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khumtwissa
132 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Rangchak
133 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Khumtang
134 South Sabroom Satchand Sabroom BFBP not approved
135 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Tabla
136 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Fura
137 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Dalia
138 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Thancha
139 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khakaham
140 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khumpui
141 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Chubachu
142 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Khakwtal
143 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Hamari
144 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Khachang
145 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Yapri
146 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Khusi
147 South Sabroom Bankul Magroom Salka Rangchak
148 South Sabroom Bankul Magroom Salka Siyari
149 South Sabroom Bankul Magroom Salka Khumsarik
150 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Pohar
151 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Chati
152 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Khachuk
153 South Sabroom Bankul Bankul
154 South Sabroom Bankul Rupaichari BFBP not approved
155 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Hamari
156 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Khumbubar
157 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Siyari
158 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Nutan Dal
159 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Salkaham
160 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Chomoniw Badal
161 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara
162 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Khumtai
163 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Saraswati
164 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Sathi
165 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Bharat Mata
166 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Nandini
167 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Yakbaksa
168 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Khakchang
169 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Rose
170 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Gulap Ful
171 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Karkati
172 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Shapla
173 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Loknath
174 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Annapurna
175 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari
176 South Sabroom Srinagar Srinagar Khumchari
177 South Sabroom Srinagar Madhabnagar BFBP not approved
178 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Salka
179 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Sampari
180 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Risha
181 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Khumpui
182 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Machang
183 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Naithok
184 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Phul Kumari Mahila Dal
185 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Khusi
186 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Golap
187 South Sabroom Satchand Betaga Uttar Betaga
188 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Bukhrwi
189 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Khumpui
190 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Drupadi
191 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Joba
192 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Hamarai
193 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati khumbar
194 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Athukri
195 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Shanti Kali
196 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Wanghtukmwng
197 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Katal
198 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Humcha
199 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khakchang
200 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khumtwissa
201 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Rangchak
202 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Khumtang
203 South Sabroom Satchand Manubazar Phulchari Yapri
204 South Sabroom Satchand Sabroom BFBP not approved
205 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Tabla
206 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Fura
207 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Dalia
208 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Thancha
209 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khakaham
210 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khumpui
211 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Chubachu
212 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Khakwtal
213 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Hamari
214 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Khachang
215 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Yapri
216 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Khusi
217 South Sabroom Bankul Magroom Salka Rangchak
218 South Sabroom Bankul Magroom Salka Siyari
219 South Sabroom Bankul Magroom Salka Khumsarik
220 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Pohar
221 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Chati
222 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Khachuk
223 South Sabroom Bankul Bankul Brinda Kishore Roaja Para
224 South Sabroom Bankul Rupaichari
225 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Hamari
226 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Khumbubar
227 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Siyari
228 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Nutan Dal
229 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Salkaham
230 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Chomoniw Badal
231 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Hiyali
232 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Thankgsa
233 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Atakheri
234 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Khumtai
235 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Saraswati
236 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Sathi
237 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Bharat Mata
238 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Nandini
239 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Yakbaksa
240 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Khakchang
241 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Rose
242 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Gulap Ful
243 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Karkati
244 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Shapla
245 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Loknath
246 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Annapurna
247 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari Kanalbari
248 South Sabroom Srinagar Srinagar Khumchari
249 South Sabroom Srinagar Madhabnagar BFBP not approved
250 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Salka
251 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Sampari
252 South Sabroom Satchand Betaga Herbatali Risha
253 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Khumpui
254 South Sabroom Satchand Betaga Mandalipara Machang
255 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Naithok
256 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Phul Kumari Mahila Dal
257 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Khusi
258 South Sabroom Satchand Betaga Balipara Golap
259 South Sabroom Satchand Betaga Uttar Betaga
260 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Bukhrwi
261 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Khumpui
262 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Drupadi
263 South Sabroom Satchand Bhuratali Ananda Kumar Joba
264 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Hamarai
265 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati khumbar
266 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Athukri
267 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Shanti Kali
268 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Wanghtukmwng
269 South Sabroom Satchand Bhuratali Chati Katal
270 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Humcha
271 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khakchang
272 South Sabroom Satchand Bhuratali Choto Sakbari Khumtwissa
273 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Rangchak
274 South Sabroom Satchand Manubazar Kaladhepa Khumtang
275 South Sabroom Satchand Manubazar Phulchari Yapri
276 South Sabroom Satchand Sabroom BFBP not approved
277 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Tabla
278 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Fura
279 South Sabroom Bankul Baishnabpur South Baisnabpur Dalia
280 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Thancha
281 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khakaham
282 South Sabroom Bankul Baishnabpur Gagrabosti Khumpui
283 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Chubachu
284 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Khakwtal
285 South Sabroom Bankul Baishnabpur Dakshin Bijoypur Hamari
286 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Kha kwchang
287 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Yapri
288 South Sabroom Bankul Magroom Manoranjanpara Khusi
289 South Sabroom Bankul Magroom Salka Rangchak
290 South Sabroom Bankul Magroom Salka Siyari
291 South Sabroom Bankul Magroom Salka Khumsarik
292 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Pohar
293 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Chati
294 South Sabroom Bankul Magroom Mawchang Khachuk
295 South Sabroom Bankul Bankul Brinda Kishore Roaja Para Golap
296 South Sabroom Bankul Bankul Brinda Kishore Roaja Para Jesmin
297 South Sabroom Bankul Rupaichari BPBP not Approve Kwtalsa
298 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Hamari
299 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Khumbubar
300 South Sabroom Srinagar Shankartilla Ramchanpara Siyari
301 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Nutan Dal
302 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Salkaham
303 South Sabroom Srinagar Shankartilla Joy Sing bari Chomoniw Badal
304 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Hiyali
305 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Thankgsa
306 South Sabroom Srinagar Shankartilla Madhupara Atakheri
307 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Khumtai
308 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Saraswati
309 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Sathi
310 South Sabroom Srinagar Amlighat Dulakchari Bharat Mata
311 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Nandini
312 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Yakbaksa
313 South Sabroom Srinagar Amlighat Nathurampara Khakchang
314 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Rose
315 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Gulap Ful
316 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Karkati
317 South Sabroom Srinagar Amlighat Bhangamura Shapla
318 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Loknath
319 South Sabroom Srinagar Srinagar Srinagar Annapurna
320 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari Kanalbari Khabaksha
321 South Sabroom Srinagar Srinagar Poangbari Kanalbari Bwkhroi
322 South Sabroom Srinagar Srinagar Khumchari
323 South Sabroom Srinagar Madhabnagar BFBP not approved

SL No DMU SDMU RMU Beat Name of JFMCs Name of SHGs
1 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamani para Sisathai Hathai SHG
2 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamani para Sisathai Harung SHG
3 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok Sun SHG
4 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok Rabeha SHG
5 Dhalai Gandachara Ganganagar Karma para Salpha Kolabari SHG
6 Dhalai Gandachara Ganganagar Karma para Salpha Khabaksa SHG
7 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Karasmai Nil
8 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Athuhkhroi Nil
9 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok Moon SHG
10 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Tongthai Nil
11 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Tuiyari Nil
12 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Khasrang Nil
13 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Chaskang Nil
14 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Sisathai Khasithai SHG
15 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC Tausiha SHG
16 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC Khumpoi SHG
17 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC Khasoukmoh SHG
18 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC Golap SHG
19 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC Khumsaja SHG
20 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC Khafai ma SHG
21 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC Khakchang SHG
22 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC Khumpoi SHG
23 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC Khafui SHG
24 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC Shiyarai SHG
25 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC khabakha SHG
26 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC Mulung Rawi SHG
27 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Beledi EDC Samari SHG
28 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Beledi EDC Ujani SHG
29 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Beledi EDC Anjali SHG
30 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Banabihar EDC Ranjuni SHG
31 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Banabihar EDC Patta Pati SHG
32 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Banabihar EDC Meli Jodha SHG
33 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Chandra Kumar Para EDC Saltgang SHG
34 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Chandra Kumar Para EDC Salka SHG
35 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Chandra Kumar Para EDC Yeat to be formed shortly
36 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Biswaram Para EDC Groingnangha SHG
37 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Biswaram Para EDC Khasrangha SHG
38 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Dhalajari Biswaram Para EDC Fainagha SHG
39 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC Baled SHG
40 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC Mile Bhaledi juda SHG
41 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC Shiv Sankar SHG
42 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC Naithok SHG
43 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC Mamita SHG
44 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC Narayan Pur SHG
45 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC sarma SHG
46 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC Khakchang khumba SHG
47 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC Haru SHG
48 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC Puja SHG
49 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC Mile SHG
50 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC Ujjal SHG
51 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC Prajapati SHG
52 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC Kalpana SHG
53 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC Khakchang Sammong
54 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC Khummali SHG
55 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC Khompoi SHG
56 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC Salka SHG
57 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC Jarashree SHG
58 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC Khetra Bubar SHG
59 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Hojagiri EDC Nil
60 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Jari Milre EDC Yapribaha SHG
61 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Jari Milre EDC Naithok SHG
62 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Jagabandhu Para Rangajhari EDC Nil
63 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC Khumpoi SHG
64 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC Khumber SHG
65 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC Naithok SHG
66 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC Swanamma SHG
67 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC Golap SHG
68 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC Naithokma SHG
69 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC Aichuk SHG
70 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC Bhuthuk SHG
71 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC salka SHG
72 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Ha- Khambar JFMC Yarung SHG
73 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Ha- Khambar JFMC Salthang SHG
74 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Ha- Khambar JFMC Raima SHG
75 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Karna Kishore JFMC Nil
76 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Wanasa JFMC Nil
77 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Old Dalapati JFMC Khachangma SHG
78 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Old Dalapati JFMC Hamari SHG
79 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Hatimatha Old Dalapati JFMC Hamjakma SHG
80 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para Dongoi SHG
81 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para Naithok SHG
82 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para Pantoi SHG
83 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para Tiyari SHG
84 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para Pantoi SHG
85 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para Juri SHG
86 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Bhagirath Para JFMC Tiyari SHG
87 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Bhagirath Para JFMC Khabaksa SHG
88 Dhalai Gandachara Gonda Twisa Bhagirath Para Bhagirath Para JFMC Siyari SHG
89 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Khetradhan Roaja para Khum Kiyokma SHG
90 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Khetradhan Roaja para Hangyar SHG
91 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Khetradhan Roaja para Shivali SHG
92 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Indrakishur Khakchang SHG
93 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Indrakishur Khumpui SHG
94 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Indrakishur Kha Kwtal SHG
95 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Chandidas Khabaksa SHG
96 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Chandidas Chubalai SHG
97 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Chandidas Khakchang SHG
98 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Bowalkhali Bubar Bodol SHG
99 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Bowalkhali Khakchang SHG
100 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Bowalkhali Bwthai Bodol SHG
101 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Madanjoy Para Bobar SHG
102 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Madanjoy Para Yarwng SHG
103 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Madanjoy Para Siyari SHG
104 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Purba Potacherra Kha kwchang SHG
105 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Purba Potacherra Thansa SHG
106 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Purba Potacherra Chati SHG
107 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Purba Potacherra Yakwrai SHG
108 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Khaswrang Badal Khumpui SHG
109 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Khaswrang Badal Hambai SHG
110 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Khaswrang Badal Khabakscha SHG
111 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Paschim potacherra Khabaksa SHG
112 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Paschim potacherra Yakhili SHG
113 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Paschim potacherra Kutal SHG
114 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Thakurcherra Langiya Para Fulbageng SHG
115 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Thakurcherra Maneu Baledi SHG
116 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Thakurcherra Chakma Baledi SHG
117 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Uttar Thakurcherra Juno Por SHG
118 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Uttar Thakurcherra Juni Pok SHG
119 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Uttar Thakurcherra
120 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma North Narikel Kunja Sadhak
121 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma North Narikel Kunja Rebang
122 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma North Narikel Kunja Tumbaj SHG
123 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma South Narikel Kunja Aaja SHG
124 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma South Narikel Kunja Fultulani SHG
125 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma South Narikel Kunja Hochpana SHG
126 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Twichakma Sivali SHG
127 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Twichakma Ujoni SHG
128 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Twichakma Tarun Bon SHG
129 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Hamkrai Bodol Bukhurwi SHG
130 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Hamkrai Bodol Buskang SHG
131 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Hamkrai Bodol Khakaham SHG
132 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Kapang badal KhakchangmaBodol SHG
133 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Kapang badal Khumpui SHG
134 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Kapang badal Khumbubar SHG
135 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Raishyabari Nokthai Khumlwng SHG
136 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Raishyabari Nokthai Khumpui SHG
137 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Raishyabari Nokthai Motom SHG