Gumti WLS EDCs

Sl No DMU SDMU RMU Beat EDCs
1 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamani para Sisathai
2 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok
3 Dhalai Gandachara Ganganagar Karma para Salpha
4 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Karasmai
5 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Athuhkhroi
6 Dhalai Gandachara Ganganagar Ganganagar Naithok
7 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Tongthai
8 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Tuiyari
9 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Khasrang
10 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Chaskang
11 Dhalai Gandachara Ganganagar Karnamanipara Sisathai
12 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Jarikushum EDC
13 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Sangrangma EDC
14 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Ramnagar EDC
15 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Dhalajari Mach kumir EDC
16 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Laxmi pur EDC
17 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa North Sarma JFMC
18 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Khakchang JFMC
19 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Gonda Twisa Matima Para JFMC
20 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Rani Pukur Rani Pukur EDC
21 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Dalirai Para EDC
22 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Jagabandhu Para Bolong Hamkrai Bodal EDC
23 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Dalapati JFMC
24 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Hatimatha JFMC
25 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Hatimatha Girachandra Para JFMC
26 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Nabakumar Para
27 Dhalai Gonda Twisa Gonda Twisa Bhagirath Para Mohannya Para
28 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Khetradhan Roaja para
29 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Indrakishur
30 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Chandidas
31 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Bowalkhali
32 Dhalai Gandachara Raishyabari Raima Madanjoy Para
33 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Purba Potacherra
34 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Khaswrang Badal
35 Dhalai Gandachara Raishyabari Potacherra Paschim potacherra
36 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Thakurcherra
37 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Uttar Thakurcherra
38 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma North Narikel Kunja
39 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma South Narikel Kunja
40 Dhalai Gandachara Raishyabari Tuichakma Twichakma
41 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Hamkrai Bodol
42 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Kapang badal
43 Dhalai Gandachara Raishyabari Raishyabari Proper Raishyabari Nokthai