Sepahijala JFMCs

Sl No DMU SDMU Range Beat Name JFMC Name
1 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Chandulkami
2 Sepahijala Sonamura Melaghar Induria Harichadhumkrai
3 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Janakalyan
4 Sepahijala Sonamura Melaghar Kalakhet Agragami
5 Sepahijala Sonamura Melaghar Bairagibazar Indrakumar para
6 Sepahijala Sonamura Kathalia Dhanpur Sonapur
7 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Sabujdeep
8 Sepahijala Sonamura Kathalia Jatrapur Maitri
9 Sepahijala Sonamura Kathalia Masima Banakalyan
10 Sepahijala Sonamura Kathalia Masima Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya
11 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Rabithakur
12 Sepahijala Sonamura Kathalia Kathalia Sanghati
13 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Kamalnagar
14 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Anandanagar
15 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kamalnagar Bijoynagar
16 Sepahijala Sonamura Boxnagar Ashabari Ashabari
17 Sepahijala Sonamura Boxnagar Ashabari Rahimpur
18 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Manikyanagar
19 Sepahijala Sonamura Boxnagar Boxanagar Kalshimura
20 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Putia
21 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Veluarchar
22 Sepahijala Sonamura Boxnagar Veluarchar Dayalpara
23 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra N. kalamchowra
24 Sepahijala Sonamura Boxnagar Kalamchowra S. kalamchowra
25 Sepahijala Sonamura Boxnagar Matinagar Matinagar
26 Sepahijala Sonamura Boxnagar Matinagar Panchnalia
27 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Aitorma
28 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Patirai Bodol
29 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Jampuijala Salka
30 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sambhucharan
31 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Jhilingma
32 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Gabardi Sindai Bodol
33 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Amarendranagar
34 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Nazrul
35 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Amarendranagar Dingroi
36 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Pravapur
37 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Mohanpur
38 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Kalkalia Khumpui badal
39 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Pitra Hatai
40 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Zarzui
41 Sepahijala Bishalgarh Jampuijala Thelakung Vasaitipu
42 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Tarapadabari
43 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Pathaliaghat
44 Sepahijala Bishalgarh Charilam Promodnagar Goliraibari
45 Sepahijala     Charilam Bangshibari